ฉบับ 527 ประจำเดือน มีนาคม 2565
ฉบับ 285 ประจำเดือน เมษายน 2565
ฉบับ 285 ประจำเดือน เมษายน 2565

การฝึกอบรมระยะสั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม รุ่นที่ 2

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ จัดการฝึกอบรมระยะสั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม (สาขาการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์สมุนไพร) รุ่นที่ 2 ผ่านระบบออนไลน์ ระหว่าง วันที่ 30 อ่านเรื่องนี้

การประชุมเชิงปฎิบัติการเภสัชกรรมคลินิก เรื่อง ชุดรายวิชาการวิเคราะห์ข้อมูลทางเภสัชศาสตร์

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก ประจำปีงบประมาณ 2565 เรื่อง ชุดรายวิชาการวิเคราะห์ข้อมูลทางเภสัชศาสตร์ (Series of Data Analysis อ่านเรื่องนี้

Updated pharmacotherapy; Integration of knowledge into clinical practice 2022 ระหว่าง วันที่ 21-22 กรกฎาคม 2565

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม จัดการประชุมรูปแบบออนไลน์ภายใต้หัวข้อ Updated pharmacotherapy; Integration of knowledge into clinical practice 2022 ระหว่าง วันที่ 21-22 อ่านเรื่องนี้

การประชุมวิชาการเพื่อพัฒนาทักษะการให้บริบาลทางเภสัชกรรม

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดการประชุมวิชาการเพื่อพัฒนาทักษะการให้บริบาลทางเภสัชกรรม เรื่อง Interactive, case-based learning to improve patient care for MAP (Metabolic อ่านเรื่องนี้

การประชุมวิชาการ “ความก้าวหน้าทางเภสัชวิทยาของยาใหม่ ครั้งที่ 20”

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประชุมวิชาการ ความก้าวหน้าทางเภสัชวิทยาของยาใหม่ ครั้งที่ 20 ผ่านระบบออนไลน์ Cisco Webex Webinars ระหว่าง วันที่ 18-19 มิถุนายน อ่านเรื่องนี้

หน่วยโรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิสึม ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มธ.จัดประชุมหัวข้อ "TU Endocrine Meeting 2022"

ประชุมวิชาการ ฟรี! หน่วยโรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิสึม ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มธ.จัดประชุมหัวข้อ "TU Endocrine Meeting 2022" Live STREAM วันที่ 7-8 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.00 - 15.30 อ่านเรื่องนี้

การประชุมวิชาการ CKD Weekend 2022 ระหว่างวันที่ 6 - 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย มีกำหนดจัดการประชุมวิชาการ CKD Weekend 2022 ระหว่างวันที่ 6 - 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ณ อาคาร Khao Yai Convention Center โรงแรม เดอะ กรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่ โดยมี อ่านเรื่องนี้