ฉบับ 510 ประจำเดือนตุลาคม 2563
ฉบับ 268 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563
ฉบับ 268 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563

การอบรมระยะสั้นประจำปี 2564Lazerle Dövme Sildirme Ankara Penis Büyütme

การประชุมวิชาการประจำปี 2564 และ Workshop สมาคมโรคสมองเสื่อมแห่งประเทศไทย
New Scientific Discoveries and Technologirs in Dementia islami sohbet

-

วัตถุประสงค์ 1. มีความรู้และความชำนาญขั้นสูงในการถ่ายทอดความรู้เบาหวานและสามารถสร้างทักษะในการจัดการตนเองให้กับผู้เป็นเบาหวานและครอบครัว 2. อ่านเรื่องนี้

Cami Halısıการอบรมระยะสั้นด้านเมแทโบโลมิกส์ทางคลินิกและสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติขั้นสูง
Short Course in Advanced

หลักการและเหตุผล เมแทโบโลมิกส์เป็นหนึ่งในระเบียบวิธีวิจัยสมัยใหม่ของศตวรรษที่ 21 โดยอาศัยหลักการตรวจวิเคราะห์สารเมแทบอไลต์ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพจากสิ่งส่งตรวจ อ่านเรื่องนี้

การประชุมวิชาการประจำปีสมาคมผู้ให้ความรู้โรคเบาหวาน

             สมาคมผู้ให้ความรู้โรคเบาหวาน จัดการประชุมวิชาการประจำปี พ.ศ.2563 ภายใต้ธีม “สู้โควิคต้องพิชิต NCDs” อ่านเรื่องนี้

ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย จัดอบรม RCPT Clinical Research Educational Program ด้วยรูปแบบ Hybrid

           Bodrum transfer ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย จัดอบรม RCPT Clinical อ่านเรื่องนี้