ฉบับ 522 ประจำเดือนตุลาคม 2564
ฉบับ 279 ประจำเดือนตุลาคม 2564
ฉบับ 279 ประจำเดือนตุลาคม 2564

bahis forumจัดอบรมระยะสั้นอายุรศาสตร์ในเวชปฏิบัติ 22 ประจำปี 2564 “Primer

 

มูลนิธิเพื่อกองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ร่วมกับ ภาควิชาอายุรศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า กองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จัดอบรมระยะสั้นอายุรศาสตร์ในเวชปฏิบัติ 22 ประจำปี อ่านเรื่องนี้

ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทยจะจัดงานประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 46 "Achieving the Excellent Outcome in Essential Surgery"

ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทยจะจัดงานประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 46 "Achieving the Excellent Outcome in Essential Surgery" ในวันที่ 4-6 ธันวาคม 2564 รูปแบบการประชุมแบบ อ่านเรื่องนี้

การอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับเจ้าหน้าที่ตรวจการนอนหลับครั้งที่ 7 “The 7th Polysomnography (PSG) Training

สมาคมโรคจากการหลับแห่งประเทศไทย ร่วมกับ ศูนย์สหเวชศาสตร์การนอนหลับสุรศักดิ์มนตรี จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับเจ้าหน้าที่ตรวจการนอนหลับครั้งที่ 7 อ่านเรื่องนี้

seo paketleriการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ เรื่อง “The 6th Joint Conference Ramathibodi - Osaka University”

หน่วยศูนย์สนับสนุนการจัดประชุมและนิทรรศการทางการแพทย์นานาชาติ ภายใต้สังกัดงานวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี อ่านเรื่องนี้

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ เรื่อง การรับมือกับผู้ป่วยเวียนศีรษะที่พบบ่อยอย่างชาญฉลาด

            คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ อ่านเรื่องนี้

ภาควิชาอายุรศาตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดการอบรมระยะสั้น 17th Chulalongkorn Endocrine Conference

            สาขาวิชาต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม ภาควิชาอายุรศาตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อ่านเรื่องนี้

2nd Annual Conference of the Thai Medical Mycology Forum (2nd ACT MYCOLOGY) ในหัวข้อ “Common Fungal Infection Management in Clinical Practice”

ชมรมเชื้อราทางการแพทย์ประเทศไทย เกิดจากการรวมตัวของผู้เชี่ยวชาญด้านเชื้อราจากมหาวิทยาลัยของรัฐและโรงพยาบาลเอกชน อันประกอบด้วย อ่านเรื่องนี้