Home วงการแพทย์ วงการยา ราชวิทยาลัย และสมาคมแพทย์ Contact English version

20-22/06/61 การประชุมวิชาการครบ ๕๐ ปี แพทยสภา


วันที่ 20-22 มิถุนายน 2561
แพทยสภา

การประชุมวิชาการครบ ๕๐ ปี แพทยสภา
ณ ศูนย์แสดงสินค้าอิมแพ็ค อาคาร Impact Forum ชั้น 2 เมืองทองธานี

ฝ่ายเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ โทรศัพท์ 0-2590-1886, 089-530-1112 
ฝ่ายบริหาร โทรศัพท์ 0-2590-1888
www.tmc.or.th

© Copyright by Wongkarnpat