Home วงการแพทย์ วงการยา ราชวิทยาลัย และสมาคมแพทย์ Contact English version

03-06/07/61 การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การตรวจวิเคราะห์สารน้ำร่างกาย”


วันที่ 3-6 กรกฎาคม 2561
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การตรวจวิเคราะห์สารน้ำร่างกาย” ณ กลุ่มวิชาจุลทรรศน์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

โทรศัพท์/โทรสาร 0-4320-2087 ลงทะเบียนสมัครได้ที่

http://ams.kku.ac.th/bodyfluid2018    

© Copyright by Wongkarnpat