Home วงการแพทย์ วงการยา ราชวิทยาลัย และสมาคมแพทย์ Contact English version

18/11/61 การประชุมวิชาการชมรมร้านขายยาจังหวัดพิษณุโลก


วันที่ 18 พฤศจิกายน 2561
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

โครงการประชุมวิชาการชมรมร้านขายยาจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพเภสัชกรเกี่ยวกับการใช้ยาจากสมุนไพร และเกณฑ์มาตรฐานร้านยา” ณ โรงแรมเรือนแพ จ.พิษณุโลก

จำนวน 5 หน่วยกิต

โทรศัพท์ 0-5596-3730, 0-5596-3732 โทรสาร 0-5596-3731
www.pha.nu.ac.th

© Copyright by Wongkarnpat