Home วงการแพทย์ วงการยา ราชวิทยาลัย และสมาคมแพทย์ Contact English version

20/6/62 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสู่คุณภาพการบริบาลเภสัชกรรมชุมชนยุคใหม่


วันที่ 20 มิถุนายน 2562
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสู่คุณภาพการบริบาลเภสัชกรรมชุมชนยุคใหม่ ณ ห้องประชุมสานใจ 1/1 ชั้น 6 อาคารสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข

CPE 6 หน่วยกิต
โทรศัพท์ 0-2590-1877, 0-2590-2439
http://ccpe.pharmacycouncil.org/

© Copyright by Wongkarnpat