Home วงการแพทย์ วงการยา ราชวิทยาลัย และสมาคมแพทย์ Contact English version

15-18/10/62 การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 34 และการประชุมสามัญประจำปี 2562 “OBG 62: NEXT GEN”


วันที่ 15-18 ตุลาคม 2562
ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย

การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 34 และการประชุมสามัญประจำปี 2562 “OBG 62: NEXT GEN” ณ โรงแรมดุสิตธานี พัทยา จังหวัดชลบุรี

โทรศัพท์ 0-2716-5721-3
Email: congressrtcog@hotmail.com

© Copyright by Wongkarnpat