Home วงการแพทย์ วงการยา ราชวิทยาลัย และสมาคมแพทย์ Contact English version

13-14/2/63 การประชุมวิชาการประจำปีเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 2nd Emergency Medicine Chula Conference 2020


13-14 กุมภาพันธ์ 2563
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การประชุมวิชาการประจำปีเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 2nd Emergency Medicine Chula Conference 2020 ณ ห้องประชุม 1210 ชั้น 12 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ กรุงเทพฯ

ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ https://qrgo.page.link/Nx5Lv
โทรศัพท์ 0-2649-4000 ต่อ 83059

© Copyright by Wongkarnpat