Home วงการแพทย์ วงการยา ราชวิทยาลัย และสมาคมแพทย์ Contact English version

26-28/3/63 การฝึกอบรมระยะสั้นหลักสูตรเภสัชกรรมปฐมภูมิ : เภสัชกรรมครอบครัวและชุมชน ช่วงที่ 1


วันที่ 26-28 มีนาคม 2563
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์

 

 

 

 

 

การฝึกอบรมระยะสั้นหลักสูตรเภสัชกรรมปฐมภูมิ : เภสัชกรรมครอบครัวและชุมชน ช่วงที่ 1 ณ ห้องดอนเมือง โรงแรมอมารีแอร์พอร์ต ดอนเมือง กรุงเทพ

CPE 22 หน่วยกิต

ภญ.พรพรรณ สุนทรธรรม โทร. 0819408083 e-mail: pornpan.soon@gmail.com

 </

© Copyright by Wongkarnpat