การประชุมวิชาการประจำปีสมาคมผู้ให้ความรู้โรคเบาหวานMasöz Bayan

             สมาคมผู้ให้ความรู้โรคเบาหวาน จัดการประชุมวิชาการประจำปี พ.ศ.2563 ภายใต้ธีม “สู้โควิคต้องพิชิต NCDs” ระหว่างวันที่ 14-15 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมพิบูลย์สงคราม อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 12 โรงพยาบาลราชวิถี กรุงเทพฯ ผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมสามารถลงทะเบียนผ่าน QR Code

            การประชุมจะมุ่งเน้นในเรื่องผลของโรค COVID-19 ในผู้เป็นเบาหวานทั้งในแง่ของการควบคุมระดับน้ำตาลและ ภาวะแทรกซ้อนของการติดเชื้อนี้ในระยะเฉียบพลัน โภชนบาบัดที่เหมาะสมในช่วงการระบาด เกี่ยวกับการจัดการกับ โรคเบาหวานในภาวะ new normal โดยใช้ telemedicine ฯลฯ แนวปฏิบัติการให้ความรู้แก่ผู้เป็นเบาหวานในปี 2563 และการดูแลรักษาผู้ที่เป็นเบาหวานโดยยารักษาเบาหวานและอินซูลินชนิดใหม่ๆ และแนวทางการพิจารณาเลือกยารักษาเบาหวาน ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีใหม่ ได้แก่ ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในการตรวจจอตาผู้เป็นเบาหวานและ นวัตกรรมใหม่ในการดูแลผู้เป็นเบาหวานในประเทศไทย