หลักการและเหตุผล
โรคระบบทางเดินปัสสาวะ เช่น การติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะ การกลั้นปัสสาวะไม่อยู่ ต่อมลูกหมากโต และภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศ เป็นกลุ่มโรคที่มีผู้ที่สงสัยว่าจะมีปัญหาดังกล่าวมาขอรับคำปรึกษากับเภสัชกรที่ร้านยาเป็นจำนวนมาก เนื่องจากองค์ความรู้ทางการแพทย์มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เพื่อให้เภสัชกรได้รับความรู้เกี่ยวกับโรค การคัดกรองเพื่อส่งต่อผู้ป่วย ยา และการให้คำแนะนำโดยไม่ใช้ยาที่ทันกับปัญหาในปัจจุบัน โดยเฉพาะในยุคสังคมผู้สูงอายุ สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย) จึงเห็นความสำคัญของโรคดังกล่าวและจัดประชุมวิชาการ เพื่อเตรียมความพร้อมแก่เภสัชกรชุมชนสำหรับการให้คำปรึกษาให้แก่ผู้ป่วยกลุ่มนี้
 
รหัสกิจกรรม 2002-2-000-005-12-2563
สถานที่จัดการประชุม บอลรูม โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ รัชดาภิเษก วันที่ 20 ธันวาคม 2563
ผู้จัดการประชุม สมาคมเภสัชกรรมชุมชน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 6.25 หน่วยกิต