การประชุมวิชาการประจำปี 2564 และ Uluslararası zati eşya taşımacılığıWorkshop สมาคมโรคสมองเสื่อมแห่งประเทศไทย
New Sci


เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ระบาดระลอกใหม่ของประเทศไทย เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมจำกัดการแพร่ระบาดของโรคอย่างเคร่งครัด ทางสมาคมโรคสมองเสื่อมแห่งประเทศไทย จึงขอปรับเปลี่ยนการประชุมวิชาการประจำปี 2564 วันที่ 18-20 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นรูปแบบ online และขอยกเลิกการประชุมแบบ Hybrid ในวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2564  #ไม่เลื่อนแต่เปลี่ยนเป็นออนไลน์

ท่านที่สนใจสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวได้ที่ https://thaidementia.mconferenceplus.com
หรือสอบถามเพิ่มเติม email:dementiadat@gmail.com โทร 02-716-5995