งานประชุมวิชาการประจำปี (HA National Forum)

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ขอเป็นองค์กรกลางในการช่วยเสริมสร้าง ความไว้วางใจในบริการสุขภพด้วยกลไกการประเมินรับรองแบบเสริมพลังที่จะช่วยยกระดับคุณภาพงานบริการ ของโรงพยาบาล และการประสานภาคีเครือข่ายต่างๆ เพื่อร่วมกันเสริมสร้างคุณธรรมและจิตวิญญาณของการ ดูแลด้วยความเอาใจใส่ในผู้ป่วย ประชาชน รวมทั้งบุคลากรทางการแพทย์ให้มากยิ่งขึ้น

        การประชุมวิชาการประจำปี HA National Forum ครั้งที่ 21 ระหว่างวันที่ 16 – 19 มีนาคม 2564 ภายใต้หัวข้อ “Enhancing Trust in Healthcare” จะเป็นการจัดประชุมในรูปแบบเสมือนจริง (Virtual Conference) ที่ยังคงยึดมั่นในการเป็นเวทีกลางในการสื่อสารเพื่อสร้างความไว้วางใจ สร้างแรงบันดาลใจ เป็นเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตลอดจนสร้างภาคีเครือข่ายของผู้คนที่จะโยงใยถักทอระบบบริการสุขภาพไทย จนเกิดเป็นความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรทางการแพทย์กับผู้ป่วยและครอบครัว ซึ่งควรช่วยกันสร้างเสริม และธำรงรักษาสิ่งเหล่านี้ไว้ให้คู่กับสังคมไทยตลอดไป

ผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมลงทะเบียนได้ที่ https://forumhai.com