อายุรศาสตร์ พระมงกุฎเกล้า จัดอบรมระยะสั้น ประจำปี izmir escort buca escort 2564 “Primer on Medicine”

มูลนิธิเพื่อกองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ร่วมกับ ภาควิชาอายุรศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์
พระมงกุฎเกล้า กองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จัดอบรมระยะสั้นอายุรศาสตร์ในเวชปฏิบัติ 22 ประจำปี 2564 “Primer on Medicine” ในรูปแบบการประชุมออนไลน์ ระหว่างวันที่ 4-6 ธันวาคม 2564 และ 10-11 ธันวาคม 2564 โดยประกอบด้วย Lectures, Meet-The-Experts และ Workshops วัตถุประสงค์เพื่อทบทวนความรู้ด้านอายุรศาสตร์ทั่วไป ให้ทันสมัยอยู่เสมอ สำหรับใช้ในเวชปฏิบัติทั่วไป เหมาะกับแพทย์ทุกท่าน นักเรียนแพทย์ และแพทย์ประจำบ้านอายุรศาสตร์

            ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ พ.อ.หญิง จิระภาพร อยู่โต มือถือ 081-985-3803, โทรศัพท์ 02-763-3305 อัตราค่าลงทะเบียน นักศึกษาแพทย์ 700 บาท, แพทย์ประจำบ้าน & แพทย์ประจำบ้านต่อยอด 1,500 บาท, แพทย์และบุคคลทั่วไป ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2564 (2,500 บาท) ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 (3,000 บาท)