การประชุมวิชาการ “ความก้าวหน้าทางเภสัชวิทยาของยาใหม่ ครั้งที่ 20”

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประชุมวิชาการ ความก้าวหน้าทางเภสัชวิทยาของยาใหม่ ครั้งที่ 20 ผ่านระบบออนไลน์ Cisco Webex Webinars ระหว่าง วันที่ 18-19 มิถุนายน 2565 รหัสกิจกรรม 1002-2-000-011-06-2565 จำนวน 13.5 หน่วยกิต สามารถสมัครและชำระเงินได้ 2 วิธี • สมัครด้วยตนเองพร้อมชำระเป็นเงินสด ที่งานคลังและพัสดุ ชั้น 1 อาคารเทพรัตน์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล หรือ • สมัคร on line ทาง www.pharmacy.mahidol.ac.th/conference