Home วงการแพทย์ วงการยา ราชวิทยาลัย และสมาคมแพทย์ Contact English version

แนวทางการให้วัคซีนเสริมภูมิคุ้มกันในผู้ใหญ่


แนวทางการให้วัคซีนเสริมภูมิคุ้มกันในผู้ใหญ่

นพ.สันติ สิลัยรัตน์ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

บทนำ

การให้วัคซีน (Vaccination) เป็นวิธีการหนึ่งที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันความเจ็บป่วยและการเสียชีวิตจากโรคติดเชื้อ ในปัจจุบันการศึกษาทางด้านระบาดวิทยาของการติดเชื้อ และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการสร้างภูมิคุ้มกันของร่างกายที่มีความก้าวหน้ามากขึ้น ทำให้แนวทางในการพิจารณาเลือกให้วัคซีนเพื่อป้องกันการติดเชื้อนั้นเปลี่ยนแปลงไปด้วย และในบางครั้งอาจสร้างความสับสนให้แก่แพทย์ว่าควรเลือกให้วัคซีนอย่างไร

การให้วัคซีนสำหรับผู้ใหญ่นั้น โดยทั่วไปจะมีความแตกต่างจากการให้วัคซีนในเด็กค่อนข้างมากและมีความซับซ้อนมากกว่า ทั้งนี้เนื่องจากผู้ป่วยที่เป็นผู้ใหญ่อาจมีโรคร่วมหลายอย่างที่มีผลต่อการพิจารณาการให้วัคซีน เช่น การป่วยด้วยโรคปอด โรคไต เบาหวาน หรือการตัดม้าม เป็นต้น อีกทั้งคำแนะนำการให้วัคซีนในผู้ใหญ่ มักไม่ได้มีการกำหนดอายุที่เหมาะสมเอาไว้ชัดเจน จึงทำให้แพทย์ผู้ดูแลอาจพิจารณาตัดสินใจได้ยากว่าควรให้หรือไม่ เมื่อใด ดังนั้น การมีแนวทางในการพิจารณาให้วัคซีนสำหรับผู้ใหญ่ ตัวอย่างเช่น แนวทางจาก The Advisory Committee on Immunization Practice (ACIP) จึงอาจมีส่วนช่วยทำให้แพทย์ให้การรักษาผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสมและมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้น

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่


© Copyright by Wongkarnpat