พญ.พรจิต ประพิณวนิชย์ ยึดหลักคุณธรรม คิดดี พูดดี ทำดี

พญ.พรจิต ประพิณวนิชย์ ยึดหลักคุณธรรม คิดดี พูดดี ทำดี

“เราจะเป็นโรงพยาบาลที่ได้มาตรฐาน เป็นที่ไว้วางใจของประชาชน โดยชุมชนมีส่วนร่วม” ปณิธานและแนวทางการทำงานตลอดระยะเวลากว่า 30 ปีที่ พญ.พรจิต ประพิณวนิชย์ อดีตผู้อำนวยการโรงพยาบาลปัตตานี แพทย์ดีเด่นแพทยสภา พ.. 2557 สาขาผู้บริหาร มุ่งมั่นตั้งใจทำเพื่อโรงพยาบาลและผู้ป่วยในชุมชน จากเริ่มต้นบรรจุรับราชการครั้งแรกที่โรงพยาบาลปัตตานีตั้งแต่ปี พ.ศ. 2525 เป็นเวลา 17 ปีที่ได้สร้างความน่าเชื่อถือและมีผลงานจนได้รับแต่งตั้งให้ไปเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์เป็นเวลา 4 ปีจึงย้ายกลับมาเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลปัตตานีตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 จนเกษียณในปี พ.ศ. 2556 เป็นเวลา 10 ปี ภารกิจของโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไปที่ประกอบด้วยงานหลัก ๆ 3 ด้านคือ การบริหาร พญ.พรจิต ได้พัฒนาโรงพยาบาลปัตตานีบนเนื้อที่ 25 ไร่ มีการวางผังหลักของโรงพยาบาลได้ดีตามมาตรฐานของโรงพยาบาลทั่วไป สามารถขยายการรองรับบริการประชาชนจาก 300กว่าเตียง เป็น 500 เตียง รวมทั้งมีหอผู้ป่วยวิกฤติมากขึ้นเพื่อรองรับผู้ป่วย มีครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่จัดหาโดยเงินงบประมาณ เงินบำรุงและที่ได้จากการบริจาค รวมทั้งการจัดหาเครื่องมือราคาแพงโดยการเช่าใช้ เช่น CT scan เครื่องสลายนิ่ว เป็นโรงพยาบาลแรกใน 3 จังหวัดภาคที่มีเครื่อง Arthroscope พญ.พรจิต ยังบริหารให้สถานะการเงินของโรงพยาบาลเป็นบวกมีความมั่นคงและเพื่อใช้พัฒนาโรงพยาบาลทั้งระบบ ซึ่งเป็นความสามารถตั้งแต่เป็นรองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์จนมาสู่การเกษียณอายุในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลปัตตานี

พญ.พรจิต เกิดเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2496 จบมัธยมศึกษาจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ได้คะแนนเป็นอันดับสองของประเทศในสายวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2514 สำเร็จการศึกษาจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เกษียณอายุราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลปัตตานี ผลงานดีเด่นของท่านคือ การพัฒนาโรงพยาบาลปัตตานีจนได้บริการที่ดีมีคุณภาพ และได้รับรางวัลแพทย์สตรีดีเด่นสาขาบริการดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2547 ท่านดูแลคนไข้ทุกระดับเป็นอย่างดี อีกทั้งส่งเสริมบุคลากรของโรงพยาบาลให้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง สนับสนุนการตั้งชมรมจริยธรรมในโรงพยาบาลพร้อมจัดกิจกรรมต่าง ๆ

ด้านการครองตน ท่านมีครอบครัวที่อบอุ่น สมรสกับ นพ.ศิริพงษ์ จันทรัศมี มีบุตร-ธิดาอย่างละคน ซึ่งสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก มีหน้าที่การงานดี กตัญญู ดูแลพ่อแม่อย่างดี ท่านเป็นคนที่วางตัวดี เหมาะสมกับกาลเทศะ ดูแลสุขภาพดี ทำให้มวลกายอยู่ในเกณฑ์คงที่ ไม่เคยเจ็บป่วยเข้ารักษาในโรงพยาบาล เป็นคนที่มีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตนภายในกรอบของจรรยาบรรณและกฎหมาย ไม่มีปัญหาการร้องเรียนทั้งด้านส่วนตนและการบริหารงาน ท่านเป็นคนเปิดเผย จริงใจ ตรงไปตรงมา เป็นคนที่มีวินัยสูง มุ่งมั่นและติดตามรับผิดชอบงานที่ทำอย่างต่อเนื่อง ท่านเป็นคนที่ใฝ่รู้ ศึกษาต่อด้านกฎหมายและการบริหารงาน พร้อมทั้งนำความรู้มาถ่ายทอดให้ผู้ร่วมงานด้วยหลักคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณข้าราชการ โดยใช้หลักการทางศาสนาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต คือ ศีล 5 และอิทธิบาท 4 ด้วยการ “คิดดี พูดดี ทำดี”

การครองคน ท่านให้เกียรติผู้ร่วมงาน สื่อสารสร้างความเข้าใจได้ดี ไม่เลือกปฏิบัติทั้งผู้ร่วมงานและผู้รับบริการไม่ว่าเชื้อชาติและศาสนาใด ทำให้คนอยากร่วมงานด้วย สามารถสร้างทีมงานได้ดีทั้งระดับบริหารและระดับทีมปฏิบัติงาน ท่านเป็นคนที่มีน้ำใจ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ให้ความช่วยเหลือภายใต้ความถูกต้อง ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชายามเจ็บป่วยเป็นอย่างดี ส่งเสริมผู้ใต้บังคับบัญชาในการพัฒนาตนและพัฒนางาน ส่งเสริมคนดี มีการให้รางวัลดีเด่นแก่ลูกจ้างชั่วคราว และประกาศเกียรติคุณผลงานดีเด่นของข้าราชการเป็นประจำเพื่อสร้างวัฒนธรรมของ “คนดีศรีโรงพยาบาลปัตตานี” ด้วยความเชื่อมั่นที่เห็นในตัวผู้อำนวยการที่มุ่งมั่นในการพัฒนาโรงพยาบาลปัตตานี ทำให้คหบดีในจังหวัดบริจาคหอผู้ป่วยพิเศษทั้งอาคาร ราคา 37 ล้านบาท นอกจากนี้ยังบริจาคสร้างสะพานที่เชื่อมต่อบ้านพักกับโรงพยาบาลเพื่อให้เจ้าหน้าที่มาดูแลผู้ป่วยได้สะดวกขึ้น รวมทั้งบริจาคเครื่องมือแพทย์

ในส่วนของการครองงาน พญ.พรจิต ปฏิบัติงานในหน้าที่และนอกเหนือหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ เต็มใจ มีจิตมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานที่รับผิดชอบ ตอบสนองนโยบายทุกระดับ เพื่อให้หน่วยงานมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ด้านคุณภาพบริหาร บริการ และวิชาการสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เกิดประโยชน์ต่อส่วนราชการและประชาชนในพื้นที่ อันจะนำไปสู่การเสริมสร้างสันติสุข

ในด้านการบริการ ผู้ป่วยเพิ่มขึ้นทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน ที่สำคัญคือสามารถลดจำนวนการส่งต่อผู้ป่วยไปโรงพยาบาลที่สูงกว่าได้เป็นจำนวนมาก พร้อมทั้งเพิ่มจำนวนการรับมารักษาต่อในโรงพยาบาลปัตตานีเพิ่มขึ้น สร้างความเชื่อถือที่ประชาชนและชุมชนมีต่อโรงพยาบาลมากขึ้น ปัญหาการร้องเรียนน้อย จากการที่ได้พัฒนาทั้งคน ระบบบริการ ส่งผลให้โรงพยาบาลได้ผ่านการรับรองคุณภาพและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ และผ่านการ Reaccredit นอกจากนี้ยังทำให้โรงพยาบาลปัตตานีผ่านมาตรฐานโรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว ระดับทองตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 ถึงปัจจุบัน ผ่านมาตรฐานงานบริการพยาบาล ห้องปฏิบัติการ งานเภสัชกรรมจากสมาคมวิชาชีพ และผ่านมาตรฐานงานโภชนาการจากจุฬาลงกรณ์ เป็นโรงพยาบาลต้นแบบแห่งแรกของภาคใต้ โรงพยาบาลปัตตานีได้รับรางวัล “ความเสียสละอย่างมีอุดมการณ์ของหน่วยงานใน 3 จังหวัดภาคใต้” จากสำนักงาน ก.พ.ร. ในปี พ.ศ. 2555

ในด้านวิชาการ ตัวท่านเองมีผลงานวิชาการจำนวน 4 ฉบับ และเมื่อเป็นผู้บริหารได้ส่งเสริมบุคลากรให้มีการพัฒนาวิชาการในระดับพื้นที่ ระดับกระทรวง และได้จัดสรรเงินสวัสดิการสนับสนุนในการพัฒนาวิชาการและงานวิจัย จนเกิดผลงานดีเด่น คือการสนับสนุนแพทย์ Orthopedics ในการผลิต External fixator เพื่อใช้รักษาผู้ป่วยกระดูกหักโดยไม่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศ จนได้รับรางวัลวิจัยดีเด่นระดับชาติและนานาชาติ ซึ่งสร้างชื่อเสียงให้โรงพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข และประเทศ

พญ.พรจิต แม้มีพื้นเพเป็นคนกรุงเทพฯ แต่ได้ทำงานใน 3 จังหวัดภาคใต้ตลอด ชีวิตราชการบนความทุ่มเท เสียสละ เป็นที่ยกย่องของสังคมโดยมีหลักฐานประจักษ์มากมาย เช่น

ปี พ.ศ. 2547 ได้รับรางวัลแพทย์สตรีดีเด่น สาขาบริการดีเด่น จากสมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

ปี พ.ศ. 2552 ได้รับรางวัลผู้บริหารดีเด่นและเปี่ยมคุณธรรม จากสมาคมนักบริหารสาธารณสุข

ปี พ.ศ. 2552 ได้รับรางวัลผลงานดีเด่นอันดับ 1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม จากกระทรวงสาธารณสุข

ปี พ.ศ. 2555 ได้รับรางวัลศิษย์เก่าแพทย์ศิริราชดีเด่น สาขาผลงานดีเด่นเป็นที่ยกย่องเชิดชู

ปี พ.ศ. 2556 ได้รับรางวัล ตาราอวอร์ต (TARA ward) รางวัลสำหรับคนปลุกหัวใจสังคมด้วย “หัวใจพระโพธิสัตว์” จากเสถียรธรรมสถานและสาวิกาสิขาลัย และยังได้รับรางวัลระดับจังหวัดและระดับพื้นที่อีกมากมาย

พญ.พรจิต ประพิณวนิชย์ จึงถือเป็นแพทย์ตัวอย่างที่ได้ดำรงชีวิตและปฏิบัติหน้าที่ของแพทย์ที่ยึดถือตามหลักคำสอนของสมเด็จพระบรมราชชนกที่ว่า

“ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตนเป็นที่สอง

ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง

ลาภทรัพย์และเกียรติยศจะตกแก่ท่านเอง

ถ้าท่านทรงธรรมะแห่งอาชีพไว้ให้บริสุทธิ์”