ทาเคดา จัด Takeda Annual Certification 2015 สอบวัดระดับผู้แทนฝ่ายขายและการตลาด “พัฒนาความรู้ คู่คุณธรรม นำธุรกิจยั่งยืน”

ทาเคดา จัด Takeda Annual Certification 2015 สอบวัดระดับผู้แทนฝ่ายขายและการตลาด “พัฒนาความรู้ คู่คุณธรรม นำธุรกิจยั่งยืน”

‘ทาเคดา’ มีนโยบายมุ่งเน้นให้ผู้แทนฝ่ายขายและการตลาดมีมาตรฐานสูง ทั้งด้านความรู้ทางวิชาการ ทักษะ คุณธรรม และจริยธรรมในการทำงาน จึงได้จัดให้มีการสอบวัดระดับผู้แทนฝ่ายขายและการตลาดอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยในครั้งนี้เป็นครั้งที่ 4 ซึ่งจะทำการวัดผลทั้งการสอบข้อเขียน และ Role Play ครอบคลุมเรื่องโรค ความรู้ ผลิตภัณฑ์ และทักษะการขาย เพื่อให้ผู้แทนฝ่ายขายและการตลาดที่มีคุณภาพและจริยธรรมในการนำเสนอและให้บริการทางด้านข้อมูลนวัตกรรมยาแก่แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์

ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก .นพ.สมชาย เอี่ยมอ่อง นายกสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย และหัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นประธานเปิดงาน Takeda Annual Certification 2015’ ซึ่งจัดขึ้น ณ โรงแรมแลนมาร์ค เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

 ศ.นพ.สมชาย กล่าวว่า ขอแสดงความยินดีกับทาเคดาที่ได้จัด Takeda Annual Certification 2015 ขึ้น ถือเป็นครั้งแรกที่ได้เห็นบริษัทเอกชนจัดการสอบวัดระดับความรู้ในลักษณะนี้เพื่อประเมินความรู้ความสามารถของบุคลากร ซึ่งโดยส่วนตัวแล้วค่อนข้างประทับใจ คิดว่าเป็นสิ่งที่ดีมาก เพราะเป็นหลักประกันที่ทำให้มั่นใจได้ว่าทุกคนจะมีความรู้ความสามารถทั้งทางด้านวิชาการ ทักษะ คุณธรรม จริยธรรมในการทำงาน รวมถึงเรื่องโรค ความรู้ในผลิตภัณฑ์ และทักษะการขาย เพื่อพัฒนาธุรกิจให้ก้าวไปในทิศทางเดียวกัน และเติบโตอย่างยั่งยืน

“ผมคิดว่าการทำธุรกิจของบริษัทเอกชน ถ้าพูดอย่างตรงไปตรงมาแล้ว เป้าหมายก็คงจะเป็นเรื่องของกำไร แต่ถ้ากำไรหรือผลประโยชน์นั้นได้มาอย่างถูกต้อง มีคุณธรรมด้วยแล้ว ก็ย่อมเป็นสิ่งที่ดี การจัดสอบผู้แทนฝ่ายขายและการตลาดในครั้งนี้จะทำให้แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์มีความมั่นใจในบริษัทมากขึ้น ซึ่งแน่นอนว่าย่อมจะส่งผลดีต่อธุรกิจในระยะยาว” .นพ.สมชาย กล่าว 

.นพ.สมชาย กล่าวอีกว่า โดยส่วนตัวแล้วได้ยินชื่อเสียงของทาเคดามานาน ทราบว่าในการคัดเลือกบุคลากรเข้ามาทำงาน บริษัทจะคัดเลือกจากผู้ที่มีความสนใจจริง ๆ ในวงการแพทย์ ด้วยเล็งเห็นว่าผู้ที่มีความสนใจใฝ่รู้จะสามารถทำงานออกมาได้อย่างดี สำหรับผู้แทนฝ่ายขายและการตลาดถือเป็นฟันเฟืองสำคัญของบริษัท ทั้งผู้ที่กำลังก้าวเข้ามาสู่วิชาชีพนี้ หรืออยู่ในวิชาชีพมานานแล้ว จะต้องทุ่มเทอย่างจริงจังใน 2 เรื่อง คือ

1. ยาหรือผลิตภัณฑ์ที่นำไปขาย ผู้แทนฝ่ายขายและการตลาดจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับตัวยานั้น ๆ อย่างถ่องแท้และถูกต้อง ไม่ใช่อ่านมาจากเอกสารแล้วท่องมาพูดแบบนกแก้ว นกขุนทอง ซึ่งนั่นหมายความว่าจะต้องรู้จริงในข้อมูลที่มานำเสนอ โดยในปัจจุบันข้อมูลยาต่าง ๆ นั้นจะมีการนำเสนอในการประชุมวิชาการ การจัดอบรมทางวิชาการ เพื่อให้แพทย์จากต่างจังหวัดทั่วประเทศ รวมทั้งอาจารย์จากโรงเรียนแพทย์มาร่วมรับฟัง รวมทั้งในการจัดอบรมภาคประชาชน เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับโรคและวิธีการรักษาที่ถูกต้องแก่ประชาชนอีกด้วย

2. Relationship หรือการสร้างความสัมพันธ์และความรู้สึกที่ดีระหว่างผู้แทนฝ่ายขายและการตลาดกับแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมาก ไม่เฉพาะในการซื้อขายยาหรือผลิตภัณฑ์เท่านั้น แต่การแสดงน้ำใจต่อกันในวาระโอกาสต่าง ๆ ที่เห็นสมควรก็เป็นสิ่งสำคัญที่ละเลยไม่ได้ 

.นพ.สมชาย ยังเน้นย้ำอีกว่า ผู้แทนฝ่ายขายและการตลาดเป็นผู้ที่มีผลต่อการเลือกใช้ยาของแพทย์อย่างยิ่ง เพราะฉะนั้น จะต้องมีความรู้ทางวิชาการที่ถูกต้องเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่มานำเสนอ รู้ว่าผลิตภัณฑ์ยาที่ใช้มีปัญหาอย่างไร ปัญหาที่ว่านี้ไม่ได้หมายถึงผลข้างเคียง แต่หมายถึงปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการรักษา ซึ่งควรจะรู้จริง ไม่ใช่รู้แค่ตำราหรือเอกสารที่บริษัทแจกให้อย่างเดียว และควรจะต้องมีการพูดคุยกับแพทย์ว่ามีปัญหาอะไรจากการใช้ยาเหล่านั้นบ้าง เพราะมีผู้แทนฝ่ายขายและการตลาดของบางบริษัทที่มุ่งเน้นการนำเสนอข้อมูลของผลิตภัณฑ์ยาในด้านบวก ไม่มีการพูดถึงด้านลบเลย ซึ่งในความเป็นจริงแล้วควรจะพูดทั้ง 2 ส่วน เพื่อที่แพทย์จะได้พิจารณาเลือกใช้ยาที่มีคุณภาพมาใช้กับผู้ป่วยต่อไป  

นอกจากนี้ต้องให้ความสำคัญกับเรื่องของการศึกษา ควรมีการอัพเดทความรู้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งปัจจุบันมีแหล่งให้เข้าถึงข้อมูลหรือติดตามข้อมูลได้ง่าย เช่น อินเตอร์เน็ต เพื่อดูว่าผลิตภัณฑ์ยาที่อยู่ในความดูแลนั้นมีความก้าวหน้าไปถึงไหน ซึ่งเชื่อว่าบริษัทมีการทำในส่วนนี้อยู่แล้ว ก่อนจะนำข้อมูลออกไปสู่แพทย์  

ท้ายนี้ .นพ.สมชาย ได้ฝากบทร้อยกรองสั้น ๆ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการสอบ และถือโอกาสนี้อวยพรในเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2559 ดังนี้

งานท้าทาย           รายเรียงปู              อยู่เบื้องหน้า

แม้นภูผา              ธาราเชี่ยว              เลี้ยวลดไหล

แม้นลมแรง           พายุกล้า               เธอฝ่าฟันไป

เพื่อคนไข้              ปลอดทุกข์ภัย        ทั้งจักระ

ประทับใจ              ในตัวเธอ               เสมอมา

สุดสูงค่า                ดุจยอดมณี            อันเฉิดฉาย

ดุจเดือนดาว          ดุจตะวัน               อันเพลิดพลาย

เปล่งประกาย         สถิตอยู่                 คู่นภา

คือบทกลอน           จำเริญใจ              ให้ชูเชิด

จิตบรรเจิด             โสมส่องแสง           สว่างหล้า

เธอคือความหวัง     ความสำเร็จ           ของทาเคดา

ดุจมาลา               มอบจากใจ           ปีใหม่เอย