Home วงการแพทย์ วงการยา ราชวิทยาลัย และสมาคมแพทย์ Contact English version

Sunitinib หรือ Sunitinib หลัง Nephrectomy ใน Metastatic Renal-Cell Carcinoma


Sunitinib หรือ Sunitinib หลัง Nephrectomy ใน Metastatic Renal-Cell Carcinoma

N Engl J Med. June 3, 2018.

            บทความเรื่อง Sunitinib Alone or after Nephrectomy in Metastatic Renal-Cell Carcinoma รายงานว่า cytoreductive nephrectomy เป็นการรักษามาตรฐานสำหรับ metastatic renal-cell carcinoma มากว่า 20 ปีโดยมีข้อมูลสนับสนุนจากการศึกษาเปรียบเทียบและการศึกษาย้อนหลังขนาดใหญ่ อย่างไรก็ดี ประสิทธิภาพที่ดีของ targeted therapies ทำให้การรักษาดังกล่าวอาจเข้ามาแทนที่ nephrectomy คณะผู้ศึกษาวิจัยจึงได้ประเมินบทบาทของ nephrectomy ในผู้ป่วย metastatic renal-cell carcinoma ซึ่งรักษาด้วย targeted therapies

            ในการศึกษาระยะที่ 3 นี้ผู้ศึกษาวิจัยได้สุ่ม (1:1) ให้ผู้ป่วย metastatic clear-cell renal-cell carcinoma ซึ่งสามารถรักษาด้วย nephrectomy ได้รับการรักษาด้วย nephrectomy แล้วจึงได้รับ sunitinib (กลุ่มการรักษามาตรฐาน) หรือได้รับ sunitinib อย่างเดียว โดยสุ่มตามความเสี่ยงพยากรณ์โรค (ปานกลางหรือรุนแรง) จากตัวแบบ Memorial Sloan Kettering Cancer Center prognostic model ผู้ป่วยได้รับ sunitinib 50 มิลลิกรัม/วันในไซเคิล 28 วัน และหยุดยาเป็นเวลา 14 วันทุก 6 สัปดาห์ จุดยุติปฐมภูมิ ได้แก่ การรอดชีพโดยรวม

            มีผู้ป่วย 450 คน เข้าร่วมการศึกษาระหว่างเดือนกันยายน ค.ศ. 2009 ถึงเดือนกันยายน ค.ศ. 2017 การวิเคราะห์ระหว่างการวิจัยรายงานมัธยฐานการตรวจติดตามเท่ากับ 50.9 เดือน และพบผู้ป่วยเสียชีวิต 326 ราย ผลลัพธ์ด้านการรอดชีวิตโดยรวมในกลุ่มที่ได้รับ sunitinib อย่างเดียวไม่ด้อยกว่าผลลัพธ์ในผู้ป่วยที่ได้รับ nephrectomy ร่วมกับ sunitinib (hazard ratio แบบแบ่งชั้นสำหรับการเสียชีวิตเท่ากับ 0.89; 95% CI ระหว่าง 0.71-1.10; ขอบบนของ 95% CI สำหรับความไม่ด้อยกว่า ≤ 1.20) มัธยฐานการรอดชีวิตโดยรวมเท่ากับ 18.4 เดือนในกลุ่มที่ได้รับ sunitinib อย่างเดียว และ 13.9 เดือนในกลุ่มที่ได้รับ nephrectomy ร่วมกับ sunitinib จากการศึกษาไม่พบความต่างที่มีนัยสำคัญด้านอัตราการตอบสนองหรือการรอดชีวิตโดยโรคสงบ เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์อยู่ในระดับที่คาดการณ์ไว้ในทั้ง 2 กลุ่ม

            การรักษาด้วย sunitinib อย่างเดียวไม่ด้อยกว่าการรักษาด้วย nephrectomy ตามด้วย sunitinib ในผู้ป่วยmetastatic renal-cell carcinoma ซึ่งอยู่ในกลุ่ม intermediate-risk หรือ poor-risk  


© Copyright by Wongkarnpat