Home วงการแพทย์ วงการยา ราชวิทยาลัย และสมาคมแพทย์ Contact English version

ความเสี่ยงสโตรค 5 ปีหลัง TIA หรือหลอดเลือดสมองตีบไม่รุนแรง


ความเสี่ยงสโตรค 5 ปีหลัง TIA หรือหลอดเลือดสมองตีบไม่รุนแรง

N Engl J Med 2018;378:2182-90.

            บทความเรื่อง Five-Year Risk of Stroke after TIA or Minor Ischemic Stroke รายงานว่า ปัจจุบันยังไม่มีข้อมูลแน่ชัดถึงความเสี่ยงระยะยาวต่อสโตรคและเหตุการณ์ของโรคหลอดเลือดสมองภายหลังเกิด transient ischemic attack (TIA) หรือสโตรคไม่รุนแรง โดยคณะผู้วิจัยประเมินความเสี่ยงสโตรคและเหตุการณ์ของโรคหลอดเลือดสมองที่ 5 ปีจากฐานข้อมูลคลินิก TIA ใน 21 ประเทศ รวมผู้ป่วย 4,789 ราย ซึ่งเป็น TIA หรือหลอดเลือดสมองตีบไม่รุนแรงระหว่างปี ค.ศ. 2009-2011

            ผู้วิจัยได้ประเมินผู้ป่วยซึ่งมี TIA หรือสโตรคไม่รุนแรงภายใน 7 วันก่อนเข้าร่วมในฐานข้อมูล โดยคัดเลือกข้อมูลจากคลินิก 42 แห่งจากทั้งหมด 61 แห่ง ซึ่งมีข้อมูลการตรวจติดตามผู้ป่วยที่รวบรวมมากกว่าร้อยละ 50 ที่ 5 ปี    ผลลัพธ์หลัก ได้แก่ ผลรวมของสโตรค กลุ่มอาการหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน หรือการเสียชีวิตจากโรคหัวใจและหลอดเลือด (ประเมินจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อน) โดยเน้นไปที่เหตุการณ์ซึ่งเกิดระหว่างช่วง 2-5 ปี อนึ่ง ผู้วิจัยคำนวณอุบัติการณ์สะสมของผลลัพธ์หลักและผลลัพธ์รอง (ยกเว้นการเสียชีวิตจากทุกสาเหตุ) โดยพิจารณาการเสียชีวิตเป็น competing risk

            ผู้ป่วยที่รวบรวมในการศึกษาตรวจติดตาม 5 ปี มีจำนวน 3,847 ราย มัธยฐานร้อยละของผู้ป่วยที่มีข้อมูลการตรวจติดตามที่ 5 ปีต่อคลินิกเท่ากับร้อยละ 92.3 (interquartile range ระหว่าง 83.4-97.8) ผลรวมของผลลัพธ์หลักพบในผู้ป่วย 469 ราย (อัตราสะสมโดยประมาณเท่ากับร้อยละ 12.9; 95% CI ระหว่าง 11.8-14.1) โดย 235 เหตุการณ์ (ร้อยละ 50.1) เกิดขึ้นระหว่าง 2-5 ปี ที่ 5 ปีพบการเกิดสโตรคในผู้ป่วย 345 ราย (อัตราสะสมโดยประมาณเท่ากับร้อยละ 9.5; 95% CI ระหว่าง 8.5-10.5) โดยผู้ป่วย149 รายในจำนวนนี้ (ร้อยละ 43.2) เกิดสโตรคระหว่าง 2-5 ปี อัตราการเสียชีวิตจากทุกสาเหตุ การเสียชีวิตจากโรคหัวใจและหลอดเลือด เลือดออกในกะโหลกศีรษะ และเลือดออกรุนแรงเท่ากับร้อยละ 10.6, ร้อยละ 2.7, ร้อยละ 1.1 และร้อยละ 1.5 ตามลำดับที่ 5 ปี จากการวิเคราะห์พหุตัวแปรพบว่า ipsilateral large-artery atherosclerosis, cardioembolism และคะแนน baseline ABCD2 สำหรับความเสี่ยงสโตรค (พิสัย 0-7 โดยคะแนนที่สูงขึ้นบ่งชี้ว่ามีความเสี่ยงที่สูงขึ้น) เท่ากับ 4 คะแนนหรือมากกว่าต่างสัมพันธ์กับความเสี่ยงที่สูงขึ้นต่อการเกิดสโตรคในภายหลัง

            ข้อมูลจากการตรวจติดตามในผู้ป่วย TIA หรือสโตรคไม่รุนแรงรายงานอัตราเหตุการณ์ของโรคหัวใจและหลอดเลือดรวมถึงสโตรคที่เท่ากับร้อยละ 6.4 ในปีแรก และร้อยละ 6.4 ในช่วง 2-5 ปี


© Copyright by Wongkarnpat