Home วงการแพทย์ วงการยา ราชวิทยาลัย และสมาคมแพทย์ Contact English version

Sunitinib ใน Metastatic Renal-Cell Carcinoma


Sunitinib ใน Metastatic Renal-Cell Carcinoma

N Engl J Med 2018;379:417-27.

            บทความเรื่อง Sunitinib Alone or after Nephrectomy in Metastatic Renal-Cell Carcinoma รายงานว่า cytoreductive nephrectomy เป็นมาตรฐานการรักษาสำหรับมะเร็ง metastatic renal-cell carcinoma ตลอด 20 ปีที่ผ่านมา โดยมีข้อมูลสนับสนุนจากการศึกษาเปรียบเทียบและการศึกษาย้อนหลังในกลุ่มประชากรขนาดใหญ่ อย่างไรก็ดี ประสิทธิภาพของการรักษาแบบ targeted therapies ได้ท้าทายมาตรฐานดังกล่าว คณะผู้ศึกษาวิจัยจึงประเมินบทบาทของ nephrectomy ในผู้ป่วย metastatic renal-cell carcinoma ซึ่งได้รับการรักษาด้วย targeted therapies

            ในการศึกษาระยะที่ 3 นี้คณะผู้ศึกษาวิจัยสุ่ม (1:1) ให้ผู้ป่วย metastatic clear-cell renal-cell carcinoma ซึ่งสามารถทำ nephrectomy ได้รับการรักษาด้วย nephrectomy และ sunitinib (การรักษามาตรฐาน) หรือได้รับ sunitinib อย่างเดียว โดยสุ่มตามความเสี่ยงพยากรณ์โรค (ปานกลางหรือไม่ดี) ในตัวแบบ Memorial Sloan Kettering Cancer Center prognostic model ผู้ป่วยได้รับ sunitinib 50 มิลลิกรัมวันละครั้งในไซเคิล 28 วัน และหยุด 14 วันทุก 6 สัปดาห์ จุดยุติปฐมภูมิ ได้แก่ การรอดชีพโดยรวม

            ผู้ศึกษาวิจัยรวบรวมผู้ป่วย 450 ราย ระหว่างเดือนกันยายน ค.ศ. 2009 ถึงเดือนกันยายน ค.ศ. 2017   จากการวิเคราะห์ข้อมูลระหว่างทางพบว่ามัธยฐานการติดตามเท่ากับ 50.9 ปี โดยมีผู้เสียชีวิต 326 ราย   ผลลัพธ์ด้านการรอดชีพโดยรวมในกลุ่มที่ได้รับ sunitinib อย่างเดียวไม่ด้อยกว่ากลุ่มที่รักษาด้วย nephrectomy-sunitinib (stratified hazard ratio สำหรับการเสียชีวิตเท่ากับ 0.89; 95% CI 0.71-1.10; ขอบบนของ 95% CI สำหรับความไม่ด้อยกว่า ≤ 1.20) มัธยฐานการรอดชีพโดยรวมเท่ากับ 18.4 เดือนในกลุ่มที่ได้รับ sunitinib อย่างเดียว และ 13.9 เดือนในกลุ่มที่รักษาด้วย nephrectomy-sunitinib จากการศึกษาไม่พบความต่างที่มีนัยสำคัญด้านอัตราการตอบสนองหรือการรอดชีพโดยโรคสงบ เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์อยู่ในระดับที่คาดการณ์ไว้ในทั้ง 2 กลุ่ม

            การรักษาด้วย sunitinib ไม่ด้อยกว่าการรักษาด้วย nephrectomy-sunitinib ในผู้ป่วย metastatic renal-cell carcinoma ซึ่งอยู่ในกลุ่ม intermediate-risk หรือ poor-risk 


© Copyright by Wongkarnpat