Home วงการแพทย์ วงการยา ราชวิทยาลัย และสมาคมแพทย์ Contact English version

Zoledronate ป้องกันกระดูกหักในหญิงสูงอายุกระดูกบาง


Zoledronate ป้องกันกระดูกหักในหญิงสูงอายุกระดูกบาง

N Engl J Med 2018;379:2407-16.

            บทความเรื่อง Fracture prevention with zoledronate in older women with osteopenia รายงานว่า ยากลุ่ม bisphosphonates ป้องกันกระดูกหักในผู้ป่วยกระดูกพรุน แต่ยังไม่มีข้อมูลชัดเจนเกี่ยวกับประสิทธิภาพในหญิงกระดูกบาง (osteopenia) นอกจากนี้การรักษาที่มีประสิทธิภาพในหญิงที่มี osteopenia ยังมีความจำเป็นเนื่องจากกระดูกหักในหญิงวัยหมดประจำเดือนส่วนใหญ่พบในผู้ที่มีภาวะ osteopenia

            คณะผู้วิจัยดำเนินการศึกษาเปรียบเทียบระยะ 6 ปี ในหญิง 2,000 คนที่มี osteopenia (ประเมินจาก T score -1.0 ถึง -2.5 ที่ total hip หรือ femoral neck ทั้ง 2 ข้าง) และมีอายุ 65 ปี หรือมากกว่า คณะผู้ศึกษาวิจัยสุ่มให้ผู้ป่วยได้รับ zoledronate แบบยาหยด 5 มิลลิกรัม รวม 4 ครั้ง (กลุ่ม zoledronate) หรือ normal saline (กลุ่มยาหลอก) ในระยะ 18 เดือน โดยแนะนำให้อาสาสมัครรับประทานแคลเซียมจากอาหาร 1 กรัม/วัน แต่ไม่ได้จ่ายแคลเซียมเสริม อาสาสมัครซึ่งไม่ได้รับประทานวิตามินดีเสริมได้รับ cholecalciferol ก่อนเริ่มต้นการศึกษา (2.5 มิลลิกรัมแบบโด๊สเดียว) และระหว่างการศึกษา (1.25 มิลลิกรัม/เดือน) จุดยุติปฐมภูมิ ได้แก่ ระยะเวลาจนถึงเกิดกระดูกหักจากความเปราะบาง (non-vertebral หรือ vertebral fragility fracture) ครั้งแรก

            ที่เริ่มต้นการศึกษาพบว่าค่าเฉลี่ย (± SD) อายุเท่ากับ 71 ± 5 ปี คะแนน T score ที่ femoral neck เท่ากับ -1.6 ± 0.5 และมัธยฐานความเสี่ยง 10 ปีของ hip fracture เท่ากับร้อยละ 2.3 โดยพบ fragility fracture ในอาสาสมัคร 190 รายในกลุ่มที่ได้รับยาหลอก และ 122 รายในกลุ่มที่ได้รับ zoledronate (hazard ratio สำหรับ zoledronate เท่ากับ 0.63; 95% CI 0.50-0.79; p < 0.001) การศึกษาประเมินว่ามีผู้หญิงจำเป็นต้องได้รับการรักษา 15 ราย เพื่อที่จะป้องกันการเกิดกระดูกหักในหญิง 1 ราย เมื่อเทียบกับกลุ่มที่ได้รับยาหลอกพบว่าผู้หญิงที่ได้รับ zoledronate มีความเสี่ยงต่ำกว่าต่อ non-vertebral fragility fractures (hazard ratio เท่ากับ 0.66; p = 0.001), symptomatic fractures (hazard ratio เท่ากับ 0.73; p = 0.003), vertebral fractures (odds ratio เท่ากับ 0.45; p = 0.002) และส่วนสูงลดลง (p < 0.001)

            ความเสี่ยงต่อ non-vertebral หรือ vertebral fragility fractures ต่ำกว่าอย่างมีนัยสำคัญในผู้หญิงที่มีภาวะ osteopenia ซึ่งได้รับ zoledronate เทียบกับผู้หญิงที่ได้รับยาหลอก


© Copyright by Wongkarnpat