Home วงการแพทย์ วงการยา ราชวิทยาลัย และสมาคมแพทย์ Contact English version

ควันที่เกิดขึ้นจากการประกอบอาหารอาจส่งผลต่อสุขภาพได้ภาพที่ 1

ควันที่เกิดขึ้นจากการประกอบอาหารอาจส่งผลต่อสุขภาพได้

            เป็นที่ทราบกันดีว่าควันที่เกิดขึ้นจากการประกอบอาหารอาจส่งผลต่อสุขภาพของผู้คนได้เป็นจำนวนมาก อย่างไรก็ตาม ในประเทศไทยยังคงมีข้อมูลเรื่องนี้อยู่น้อยและไม่ชัดเจนมากพอ Juntarawijit และคณะ จึงได้ดำเนินการศึกษาเชิงพรรณนาขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจปัจจัยเสี่ยงและอาการแสดงของระบบทางเดินหายใจที่เกิดขึ้นในสมาชิกของครอบครัวที่สัมผัสควันที่เกิดขึ้นจากการประกอบอาหารในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ประเทศไทย กลุ่มตัวอย่างของการศึกษาครั้งนี้ได้มาจากการสุ่มโดยใช้วิธี multistage sampling จนได้อาสาสมัครจำนวน 1,134 ราย ดำเนินการเก็บข้อมูลลักษณะการประกอบอาหารในครัวเรือนและการเกิดโรคในระบบทางเดินหายใจในช่วงระยะเวลา 30 วันที่ผ่านมา โดยใช้แบบสอบถามซึ่งปรับปรุงมาจาก the British Medical Research ผลการศึกษาพบว่าผู้เข้าร่วมการศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมีอายุตั้งแต่ 40 ปีขึ้นไป และมีหน้าที่ประกอบอาหารในครัวเรือน ประกอบอาหารโดยใช้น้ำมันพืช ใช้แก๊ส LPG ครัวเรือนส่วนใหญ่ไม่มีเครื่องดูดอากาศ ลักษณะการประกอบอาหารจะเป็นรูปแบบผัด ย่าง และทอด สำหรับโรคในระบบทางเดินหายใจที่พบจากการสำรวจครั้งนี้ ได้แก่ น้ำมูกไหล หายใจไม่ออก ไอเรื้อรัง อาการหวัด อาการน้ำตาไหลในขณะประกอบอาหาร เป็นต้น การศึกษานี้แสดงให้เห็นว่าถึงแม้จะมีการใช้แหล่งพลังงานสะอาด เช่น แก๊ส LPG ไม่ใช้ถ่านไม้ที่สามารถสร้างควันให้เกิดขึ้นได้ในปริมาณมากก็ยังส่งผลทำให้เกิดปัญหาของระบบทางเดินหายใจได้ ดังนั้น จำเป็นจะต้องมีแนวทางสำหรับการจัดการเรื่องควันที่เกิดขึ้นในขั้นตอนการปรุงอาหารนี้อย่างเหมาะสมต่อไปเพื่อลดความเสี่ยงทางสุขภาพที่อาจเกิดขึ้น

ที่มา: Juntarawijit Y, Juntarawijit C. Cooking smoke exposure and respiratory symptoms among those responsible for household cooking: A study in Phitsanulok, Thailand. Heliyon. 2019 May 18;5(5):e01706.


© Copyright by Wongkarnpat