Home วงการแพทย์ วงการยา ราชวิทยาลัย และสมาคมแพทย์ Contact English version

ประสิทธิผลของการใช้เครื่องมือบริหารน้ำเกลือล้างจมูกในผู้ป่วยชาวไทย


ประสิทธิผลของการใช้เครื่องมือบริหารน้ำเกลือล้างจมูกในผู้ป่วยชาวไทย

            “การล้างจมูกด้วยน้ำเกลือ” เป็นการรักษาพื้นฐานที่ควรแนะนำให้ผู้ป่วยโรคจมูกอักเสบภูมิแพ้ทุกรายปฏิบัติเพื่อกำจัดสารก่อภูมิแพ้ น้ำมูก สารคัดหลั่ง และเพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่โพรงจมูก อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันยังมีหลักฐานเชิงประจักษ์ค่อนข้างน้อยเกี่ยวกับ “เครื่องมือที่ใช้ในการบริหารน้ำเกลือล้างจมูก” ในผู้ป่วยชาวไทย Piromchai และคณะ จึงสนใจศึกษาเกี่ยวกับเรื่องนี้ โดยดำเนินการศึกษาเชิงพรรณนาที่มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจเกี่ยวกับเครื่องมือที่ใช้ในการบริหารน้ำเกลือล้างจมูก และประสิทธิผลจากการใช้เครื่องมือในผู้ป่วยและแพทย์ที่เคยใช้และสั่งให้ใช้เครื่องมือดังกล่าว การเก็บข้อมูลใช้แบบสอบถามซึ่งถูกพัฒนาขึ้นมาจากการทบทวนวรรณกรรมและจากประสบการณ์ของผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้อง จากนั้นจึงกระจายแบบสอบถามดังกล่าวไปยังสถานพยาบาลต่าง ๆ ทั่วประเทศที่มีผู้ป่วยและแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือบริหารน้ำเกลือล้างจมูก ผลการศึกษาพบว่าเครื่องมือบริหารน้ำเกลือล้างจมูกที่ผู้ป่วยใช้และแพทย์สั่งใช้มีหลายรูปแบบ รูปแบบที่ช่วยทำให้ผู้ป่วยมีอาการทางคลินิกดีขึ้นแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ ได้แก่ 1. high-pressure large-volume nasal irrigation devices และ 2. low-pressure large-volume devices เมื่อเปรียบเทียบประสิทธิผลในการลดอาการทางจมูกพบว่า high-pressure large-volume nasal irrigation devices ช่วยทำให้ผู้ป่วยมีอาการทางคลินิกดีขึ้นมากกว่า low-pressure large-volume devices อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ประสิทธิผลที่เกิดขึ้นดังกล่าว ได้แก่ การช่วยกำจัดสารคัดหลั่งในโพรงจมูก ช่วยทำให้ไม่คัดจมูก ลดน้ำมูกที่ไหลลงคอ ทำให้อาการปวดไซนัสลดลง ทำให้การได้รับกลิ่นและรสชาติดีขึ้น และช่วยให้นอนหลับได้อย่างมีคุณภาพมากขึ้น โดยผู้ป่วยให้ความร่วมมือในการใช้เครื่องมือเป็นอย่างดีและพบผลข้างเคียงน้อยมาก

ที่มา: Piromchai P, Puvatanond C, Kirtsreesakul V, Chaiyasate S, Thanaviratananich S. Effectiveness of nasal irrigation devices: a Thai multicentre survey. PeerJ. 2019 May 27;7:e7000. doi: 10.7717/peerj.7000. eCollection 2019.


© Copyright by Wongkarnpat