Home วงการแพทย์ วงการยา ราชวิทยาลัย และสมาคมแพทย์ Contact English version

เส้นรอบคอ ตัวชี้วัดใหม่ของภาวะ Metabolic syndrome?


เส้นรอบคอ ตัวชี้วัดใหม่ของภาวะ Metabolic syndrome?

            Metabolic syndrome (MetS) คือ ภาวะที่มีการทำงานของระบบการเผาผลาญอาหารเพื่อเปลี่ยนไปเป็นพลังงานหรือสารอาหารให้แก่ร่างกายผิดปกติไป หากเกิดภาวะนี้ขึ้นจะนำไปสู่การเกิดโรคต่าง ๆ เช่น โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน และโรคไขมันในเลือดผิดปกติ ซึ่งจะนำไปสู่การเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด และทำให้ผู้ป่วยเกิดความพิการและการเสียชีวิตได้ในที่สุด การแยกภาวะ MetS สามารถทำได้หลายวิธี เช่น การวัดเส้นรอบเอว การวัดระดับน้ำตาลในเลือด การวัดระดับไขมันในเลือด (triglyceride, HDL-C) และการวัดระดับความดันโลหิต เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันพบว่าอาจมีตัวชี้วัดใหม่ที่สามารถนำมาใช้เพื่อประเมินภาวะ MetS ได้ ได้แก่ เส้นรอบคอ (neck circumference; NC) Laohabut และคณะ ได้ดำเนินการศึกษารูปแบบ cross-sectional study เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างเส้นรอบคอกับการเกิดภาวะ MetS ในผู้ใหญ่ชาวไทยจำนวน 390 ราย ผลการศึกษาพบว่าเส้นรอบคอที่ ≥ 38 cm และ ≥ 33 cm สัมพันธ์กับการเกิดภาวะ MetS ในผู้ใหญ่ชาวไทยเพศชายและเพศหญิง ตามลำดับ อย่างไรก็ตาม ข้อจำกัดที่สำคัญของการศึกษานี้คือ เป็นการศึกษารูปแบบ cross-sectional study ในอาสาสมัครจำนวนยังไม่มากพอ และทำการศึกษาในสถานพยาบาลเพียงแห่งเดียว ผลการศึกษาที่พบจึงอาจเป็นไปตามโอกาส (by chance) ก็เป็นได้ ดังนั้น จึงอาจยังไม่สามารถนำวิธีนี้ไปใช้จริงในทางปฏิบัติได้ในขณะนี้ โดยยังคงต้องรอการศึกษาในประชากรจำนวนมากและหลากหลายสถานที่มากขึ้นเพื่อยืนยันความถูกต้องของความสัมพันธ์ดังกล่าวต่อไป

ที่มา: Laohabut I, Udol K, Phisalprapa P, Srivanichakorn W, Chaisathaphol T, Washirasaksiri C, et al. Neck circumference as a predictor of metabolic syndrome: A cross-sectional study. Prim Care Diabetes. 2019 Sep 14. pii: S1751-9918(19)30260-8.


© Copyright by Wongkarnpat