ยาลดไขมันไม่ทำให้สมองเสื่อม

ยาลดไขมันไม่ทำให้สมองเสื่อม

            เนื่องจากส่วนหนึ่งของเซลล์ประสาทในสมองของมนุษย์ประกอบไปด้วยไขมัน เช่น เยื่อไมอีลิน ซึ่งมีหน้าที่ในการช่วยส่งกระแสประสาทได้อย่างรวดเร็วจนทำให้เกิดการส่งและรับคำสั่งจากระบบประสาทส่วนกลางและเกิดการตอบสนองของร่างกาย ส่งผลให้จากอดีตจนถึงปัจจุบันจึงเกิดความเชื่อที่ว่า “การรับประทานยาลดไขมันในเลือดอาจทำให้เกิดภาวะสมองเสื่อมได้” เนื่องจากมีความเข้าใจว่ายาลดไขมันในเลือดทำให้เกิดการลดลงของปริมาณไขมันทั่วร่างกายซึ่งอาจรวมไปถึงไขมันในสมอง ส่งผลทำให้ผู้สูงอายุบางรายเกิดความกลัวและไม่ให้ความร่วมมือในการใช้ยาลดไขมันในเลือด ทั้ง ๆ ที่ประโยชน์ที่พบอย่างชัดเจนของการใช้ยากลุ่มดังกล่าวคือ “การป้องกันการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด” ซึ่งสามารถลดการเสียชีวิตและการเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลของผู้ป่วยสูงอายุได้เป็นอย่างมาก ในปัจจุบันมีการศึกษาทางคลินิกเชิงสังเกตชนิดติดตามผู้ป่วยไปข้างหน้าในกลุ่มอาสาสมัครชาวออสเตรเลียช่วงอายุ 70-90 ปี จำนวน 1,037 รายที่มีการใช้ยากลุ่ม statins ร่วมด้วย โดยการศึกษาดังกล่าวสนใจผลลัพธ์หลักคือ ผลกระทบต่อความทรงจำและความรู้สึกตัวของผู้ป่วย และปริมาตรของส่วนประกอบต่าง ๆ ในสมอง การศึกษานี้ประเมินผลลัพธ์จากอาสาสมัครทุก 2 ปี และติดตามต่อเนื่องยาวนานถึง 6 ปี ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า ไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติเกี่ยวกับผลกระทบต่อความทรงจำและความรู้สึกตัวของผู้ป่วยสูงอายุที่ใช้ยากลุ่ม statins เมื่อใช้ติดต่อกันยาวนาน 6 ปี ด้วยข้อมูลดังกล่าวนี้จึงสนับสนุนแนวคิดการใช้ยากลุ่ม statins ว่า “สามารถใช้ได้ยาวนานอย่างปลอดภัยโดยพบว่ามีประโยชน์สำหรับการป้องกันการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดในผู้สูงอายุมากกว่าความเสี่ยงต่อระบบประสาทและสมองที่ผู้ป่วยจะได้รับ” ซึ่งบุคลากรทางการแพทย์สามารถใช้ข้อมูลนี้ในการสื่อสารกับผู้ป่วยเพื่อให้เกิดความร่วมมือในการใช้ยาอย่างมั่นใจมากขึ้นต่อไป

ที่มา: Samaras K, Makkar SR, Crawford JD, Kochan NA, Slavin MJ, Wen W, et al. Effects of statins on memory, cognition, and brain volume in the elderly. J Am Coll Cardiol. 2019 Nov 26;74(21):2554-68.