Home วงการแพทย์ วงการยา ราชวิทยาลัย และสมาคมแพทย์ Contact English version

ผู้สูงอายุที่มีภาวะ Subclinical Hypothyroidism ไม่จำเป็นต้องได้รับการรักษา


ผู้สูงอายุที่มีภาวะ Subclinical Hypothyroidism ไม่จำเป็นต้องได้รับการรักษา

            Medscape Medical News: ปัจจุบันในหลายประเทศรวมถึงสหรัฐอเมริกามีการให้ยา levothyroxine ซึ่งใช้ในการทดแทนฮอร์โมนจากต่อมไทรอยด์สำหรับการรักษาผู้สูงอายุที่มีระดับ serum thyrotropin level สูงกว่าปกติ แต่มีระดับ serum free thyroxine ปกติหรือที่เรียกว่า subclinical hypothyroidism กันโดยทั่วไป ซึ่งอันที่จริงแล้วยังไม่ได้มีหลักฐานที่ยืนยันถึงประสิทธิภาพหรือผลดีของการให้ยาในผู้ป่วยกลุ่มนี้มากนัก และเมื่อเร็ว ๆ นี้ได้มีผลการศึกษาแบบ randomized trial เกี่ยวกับการให้ฮอร์โมนไทรอยด์เสริมในกลุ่มผู้สูงอายุที่มีภาวะ subclinical hypothyroidism ล่าสุดชื่อ Thyroid Hormone Replacement for Subclinical Hypothyroidism (TRUST) study โดย David J Stott และคณะผู้วิจัยจาก University of Glasgow ซึ่งมีผู้สูงอายุที่มีอายุมากกว่า 65 ปี จำนวนมากกว่า 700 คนเข้าร่วมในโครงการวิจัย พบว่าการให้ฮอร์โมนเสริมนั้นไม่ได้เกิดประโยชน์ในแง่ของอาการอ่อนเพลีย คุณภาพชีวิต หรือในแง่อื่น ๆ เช่น ผลดีต่อระบบหัวใจและหลอดเลือด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มผู้ที่ไม่ได้มีอาการของภาวะฮอร์โมนไทรอยด์พร่องอยู่ก่อน

            อย่างไรก็ตาม Jacqueline Jonklaas ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด้านโรคต่อมไร้ท่อจาก Georgetown University ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับผลการวิจัยนี้ว่า โดยทั่วไปผู้ป่วยที่จะได้รับประโยชน์จากการรักษาด้วยฮอร์โมนเสริมนั้นมักจะเป็นกลุ่มผู้ที่มีระดับฮอร์โมน TSH มากกว่า 10 mIU/L ซึ่งผู้ป่วยจำนวนมากในการศึกษานี้มีค่า TSH น้อยกว่า 10 mIU/L ดังนั้น จึงอาจเป็นเหตุผลว่าผู้ป่วยที่อยู่ในการศึกษานี้จึงไม่ได้ประโยชน์จากการใช้ levothyroxine อย่างชัดเจน 


© Copyright by Wongkarnpat