Home วงการแพทย์ วงการยา ราชวิทยาลัย และสมาคมแพทย์ Contact English version

ใช้ยาลดความดันโลหิตขนาดต่ำหลายชนิดร่วมกัน ปลอดภัยและให้ผลดี


ใช้ยาลดความดันโลหิตขนาดต่ำหลายชนิดร่วมกัน ปลอดภัยและให้ผลดี

         Heartwire from Medscape: รายงานผลการศึกษาแบบ meta-analysis ล่าสุดโดย Dr.Alexander Bennett และคณะผู้วิจัยจาก George Institute for Global Health, University of New South Wales ประเทศออสเตรเลียเกี่ยวกับการใช้ยาลดความดันโลหิต พบว่าการใช้ยาหลายชนิดร่วมกันและลดขนาดของยามีประสิทธิภาพในการลดความดันโลหิตได้ดีเหมือนกับการใช้ยาชนิดเดียวในขนาดปกติ แต่มีอาการข้างเคียงที่น้อยกว่าอย่างชัดเจน

            Dr.Anthony Rodgers นักวิจัยอาวุโสในทีมวิจัยกล่าวว่า ในปัจจุบันจำนวนยาลดความดันโลหิตชนิดใหม่ ๆ ในท้องตลาดมีไม่มากนัก และการใช้ยาลดความดันโลหิตบางชนิดก็ยังให้ผลการรักษาที่ไม่ดีพอ อีกทั้งการใช้ยาในขนาดสูงยังมีโอกาสที่จะเกิดอาการข้างเคียงจากยาได้ง่ายซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยที่สำคัญมากสำหรับการใช้ยาในระยะยาว การศึกษาล่าสุดนี้เป็นการรวบรวมผลการศึกษาที่มีมาก่อนหน้านี้ถึง 42 การศึกษา และมีผู้เข้าร่วมในการวิจัยกว่า 20,000 คน เปรียบเทียบประสิทธิภาพของการรักษาและอาการข้างเคียงจากการรักษาในแบบใช้ยาชนิดเดียว เปรียบเทียบกับการใช้ยาอย่างน้อย 2 ชนิด แต่ลดขนาดลงเหลือ ¼ ของขนาดที่ใช้ทั่วไป ซึ่งผลการศึกษาพบว่าได้ผลดีใกล้เคียงกัน แต่การรักษาด้วยยาในขนาดต่ำกว่าแต่หลายชนิดนั้นมีผลข้างเคียงจากการรักษาที่ต่ำกว่าอย่างชัดเจน

            เกี่ยวกับผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าว ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคหัวใจและหลอดเลือดต่างเห็นด้วยว่าการใช้ในขนาดต่ำ ๆ นั้นมีข้อดีในแง่ของการลดอาการข้างเคียงจากยา อย่างไรก็ตาม มีหลายคนตั้งข้อสังเกตว่า แม้จำนวนผู้เข้าร่วมการศึกษาจะมาก แต่เนื่องจากระยะเวลาในการศึกษาเฉลี่ยที่อยู่ในการวิเคราะห์นี้ค่อนข้างสั้นคือ ประมาณ 7 สัปดาห์ ซึ่งน้อยกว่าการนำไปใช้จริงมาก ดังนั้น ในแง่ของประสิทธิภาพในระยะยาวจึงอาจจะไม่สามารถบอกได้จากการศึกษานี้ อีกทั้งไม่ได้มีการติดตามดูว่าในระหว่างที่มีการใช้ยาในขนาดต่ำนั้น สามารถควบคุมความดันโลหิตได้ต่อเนื่องยาวนานตลอดทั้งวันหรือไม่ ดังนั้น จึงควรมีการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้ให้มากขึ้น


© Copyright by Wongkarnpat