Home วงการแพทย์ วงการยา ราชวิทยาลัย และสมาคมแพทย์ Contact English version

Betrixaban ยาใหม่สำหรับการป้องกันลิ่มเลือดอุดตันที่ปอด


Betrixaban ยาใหม่สำหรับการป้องกันลิ่มเลือดอุดตันที่ปอด

            Food and Drug Administration (FDA) ของประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ออกประกาศรับรองการใช้ยาต้านการแข็งตัวของเลือดชนิดใหม่ betrixaban เพื่อใช้สำหรับการป้องกันภาวะลิ่มเลือดในหลอดเลือดดำและการอุดตันที่ปอด (Venous thromboembolism: VTE) ในผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลและมีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะ VTE นับเป็นยาชนิดแรกในกลุ่มนี้ที่ได้รับการอนุมัติให้ใช้ได้กับผู้ป่วยในโรงพยาบาล

            ข้อมูลการศึกษาที่ทำให้ยา betrixaban ได้รับการอนุมัติจาก FDA ในครั้งนี้ มาจากการศึกษาชื่อ APEX study ซึ่งเป็นการศึกษาใน phase 3 แบบ randomized, double-blind, multinational clinical trial เปรียบเทียบระหว่างการใช้ยา betrixaban กับยา enoxaparin ในผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลและมีปัจจัยเสี่ยงของการเกิด VTE จำนวน 7,513 ราย ผู้ป่วยในกลุ่มแรกจะได้รับยา betrixaban ชนิดรับประทานเป็นเวลานาน 35-42 วัน ร่วมกับยาหลอกชนิดฉีดเข้าชั้นใต้ผิวหนัง 6-14 วัน ส่วนในกลุ่มที่ 2 จะได้รับยา enoxaparin ชนิดฉีดเข้าชั้นใต้ผิวหนัง 6-14 วัน ร่วมกับยาหลอกชนิดรับประทานนาน 35-42 วัน และวัดประสิทธิผลด้วยอัตราการเกิด proximal deep-vein thrombosis ทั้งที่มีหรือไม่มีอาการ และอัตราการเกิด pulmonary embolism ทั้งชนิด fatal และ non-fatal โดยผลการศึกษานี้พบว่า อาสาสมัครในกลุ่มที่ได้รับยา betrixaban มีอัตราการเกิดเหตุการณ์ของ VTE ต่าง ๆ คิดเป็น 4.4% ซึ่งน้อยกว่าในกลุ่มที่ได้รับยา enoxaparin คือ 6% ซึ่งคิดเป็น relative risk 0.75 (95% CI 0.61-0.91) อาการข้างเคียงไม่พึงประสงค์รวม และอาการข้างเคียงรุนแรงที่พบในกลุ่มที่ได้รับยา betrixaban พบได้ราว 54% และ 18% ของผู้ป่วยทั้งหมดตามลำดับ ซึ่งไม่แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติจากกลุ่มที่ได้รับยา enoxaparin สำหรับภาวะเลือดออกผิดปกตินั้น มีอุบัติการณ์อยู่ที่ 2.4% ในกลุ่มที่ได้รับยา betrixaban และ 1.2% ในกลุ่มที่ได้รับยา enoxaparin

            ขนาดแนะนำของยา betrixaban ที่ระบุให้ใช้คือ 160 มิลลิกรัมในวันแรก จากนั้นให้ใช้ในขนาด 80 มิลลิกรัม วันละครั้งเป็นเวลา 35-42 วัน โดยควรรับประทานยาในเวลาเดิมเป็นประจำทุกวัน และให้รับประทานพร้อมกับอาหาร 


© Copyright by Wongkarnpat