Home วงการแพทย์ วงการยา ราชวิทยาลัย และสมาคมแพทย์ Contact English version

ดื่มกาแฟบ่อย ๆ ช่วยทำให้ชีวิตยืนยาวขึ้น


ดื่มกาแฟบ่อย ๆ ช่วยทำให้ชีวิตยืนยาวขึ้น

         Medscape Medical News: แม้ว่าจะมีข้อมูลการศึกษาเกี่ยวกับผลดีทางสุขภาพของการดื่มกาแฟเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ในปัจจุบัน แต่ผลดีในแง่ของการลดโอกาสในการเสียชีวิตนั้นยังไม่เป็นที่ทราบชัดเจน และส่วนใหญ่ผลการศึกษาที่ออกมายังเป็นข้อมูลจากกลุ่มคนผิวขาวเท่านั้น Marc J Gunter จาก International Agency for Research on Cancer ในประเทศฝรั่งเศส และคณะผู้วิจัยจึงทำการศึกษาเกี่ยวกับการบริโภคกาแฟกับโอกาสในการเสียชีวิตจากโรคต่าง ๆ ในกลุ่มประชากรของประเทศแถบยุโรปจำนวน 10 ประเทศ มีผู้เข้าร่วมการวิจัยกว่า 450,000 ราย โดยมีอาสาสมัครจากหลากหลายเชื้อชาติเข้าร่วมในการศึกษานี้ ได้แก่ แอฟริกัน อเมริกัน เอเชีย (ญี่ปุ่น) และลาตินอเมริกา ผลการศึกษาพบว่าในกลุ่มอาสาสมัครเพศชายที่ดื่มกาแฟอย่างน้อย 3 ถ้วยต่อวันมีโอกาสในการเสียชีวิตจากสาเหตุใด ๆ น้อยกว่ากลุ่มที่ไม่ดื่มกาแฟเลยถึง 12% คิดเป็น hazard ratio 0.88 (95% CI 0.82-0.95, p < 0.001) ส่วนในกลุ่มอาสาสมัครหญิงที่ดื่มกาแฟในขนาดเดียวกันมีโอกาสในการเสียชีวิตน้อยกว่ากลุ่มที่ไม่ดื่มกาแฟเลย 7% คิดเป็น hazard ratio 0.93 (95% CI 0.87-0.98, p = 0.009) ส่วนในแง่ของการเสียชีวิตจากสาเหตุเฉพาะกลุ่มโรค พบว่าผู้ที่ดื่มกาแฟทั้งในเพศชายและหญิงมีโอกาสที่จะเสียชีวิตจากกลุ่มโรคของระบบทางเดินอาหาร โรคระบบการหายใจ และโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด น้อยกว่าผู้ที่ไม่ดื่มกาแฟอย่างชัดเจน และสำหรับในกลุ่มเพศหญิง การดื่มกาแฟเพิ่มขึ้นยังช่วยลดโอกาสของการเสียชีวิตจากโรคมะเร็งรังไข่ได้อีกด้วย ส่วนในแง่ของผลทางสุขภาพจากการดื่มกาแฟในแต่ละเชื้อชาติพบว่า ผลดีของการดื่มกาแฟนั้นไม่ได้จำกัดอยู่แต่กับกลุ่มชนผิวขาวเท่านั้น แต่ยังให้ผลที่เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติแอฟริกัน อเมริกัน เอเชีย (ญี่ปุ่น) หรือลาตินอเมริกา 


© Copyright by Wongkarnpat