Home วงการแพทย์ วงการยา ราชวิทยาลัย และสมาคมแพทย์ Contact English version

อาหารผสม Probiotic ช่วยลดความเสี่ยงการติดเชื้อในเด็กแรกเกิด


อาหารผสม Probiotic ช่วยลดความเสี่ยงการติดเชื้อในเด็กแรกเกิด

         Medscape Medical News: ปัจจุบันการติดเชื้อในกระแสเลือดและการเสียชีิวิตของเด็กแรกเกิดยังคงเป็นปัญหาที่สำคัญในหลายประเทศ โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศกำลังพัฒนา การศึกษาวิจัยโดย Pinaki Panigrahi และคณะจาก University of Nebraska Medical Center เกี่ยวกับบทบาทของแบคทีเรียที่เป็น probiotic ในการป้องกันความเสี่ยงการติดเชื้อในกระแสเลือดของเด็กทารก (neonatal sepsis) ในประเทศอินเดียพบว่าการให้เด็กรับประทานคาร์โบไฮเดรตที่เป็น prebiotic ร่วมกับ probiotic สามารถช่วยลดความเสี่ยงลงได้อย่างชัดเจน

            ในการศึกษานี้ทารกแรกเกิดแต่ละคนจะได้รับการป้อนอาหารผสม probiotic หลังจากคลอดแล้ว 2-4 วัน และให้ต่อเนื่องกันเป็นเวลา 7 วัน จากนั้นจึงติดตามผลต่อไปอีกเป็นเวลา 60 วัน ซึ่งผลการศึกษาออกมาพบว่ากลุ่มที่ได้รับอาหารผสม symbiotic นี้มีการติดเชื้อในกระแสเลือดทั้งที่เป็นชนิด culture-positive, culture-negative sepsis และ lower respiratory tract infection ที่ลดลงเหลือร้อยละ 5.4 จากร้อยละ 9 ในกลุ่มที่ไม่ได้รับอาหาร ซึ่งคิดเป็นความเสี่ยงของ neonatal sepsis ที่ลดลงถึง 40% (risk ratio 0.60, 95% CI 0.48-0.74)        

            ผู้วิจัยกล่าวว่า ผลการวิจัยนี้แสดงให้เห็นการเสริมอาหารผสม symbiotic ดังกล่าวมีประโยชน์มากเนื่องจากสามารถลดอัตราการติดเชื้อในทารกแรกเกิดได้ และจากการคำนวณ number needed to treat ในการศึกษานี้ก็พบว่าจะต้องให้อาหารผสม symbiotic อย่างน้อย 27 ราย เพื่อป้องกันการติดเชื้อในทารก 1 ราย และเนื่องจากการเสริมอาหารดังกล่าวนี้มีค่าใช้จ่ายเพียง 1 ดอลลาร์สหรัฐต่อราย จึงเป็นการป้องกันการติดเชื้อ 1 ครั้งด้วยเงินเพียง 27 ดอลลาร์เท่านั้น นอกจากนี้ยังกล่าวอีกด้วยว่าอาหารผสมชนิดนี้มีความปลอดภัยสูง อาการข้างเคียงที่พบ ได้แก่อาการท้องอืดและแน่นท้องซึ่งพบเพียงเล็กน้อยเท่านั้น


© Copyright by Wongkarnpat