Home วงการแพทย์ วงการยา ราชวิทยาลัย และสมาคมแพทย์ Contact English version

รับประทานปลาเป็นประจำช่วยลดอาการโรคข้อรูมาตอยด์


รับประทานปลาเป็นประจำช่วยลดอาการโรคข้อรูมาตอยด์

            Medscape Medical News: หลักฐานการวิจัยที่ผ่านมาบ่งชี้ว่าการรับประทานน้ำมันปลาเป็นอาหารเสริมเป็นประจำสามารถช่วยทำให้อาการปวดข้อต่าง ๆ ในโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ลดลงได้ รวมถึงสามารถเพิ่มระยะเวลาที่โรคสงบได้ด้วย และการศึกษาล่าสุดโดย Sara K Tedeschi และคณะผู้วิจัยจาก Brigham and Woman’s Hospital และ Harvard Medical School ก็พบว่าผลดีดังกล่าวเกิดขึ้นได้เช่นเดียวกันด้วยการรับประทานปลาเป็นประจำ

            ผลการศึกษาดังกล่าวนี้ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลในการศึกษาชื่อ Evaluation of Subclinical Cardiovascular Disease and Predictors of Events in RA (ESCAPE-RA) cohort study โดยมีผู้ป่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลนี้ทั้งสิ้น 176 ราย ผู้ป่วยเหล่านี้มีความรุนแรงของโรคที่ประเมินด้วย 28-joint disease activity score (DAS28) และ C-reactive protein ระดับปานกลาง (ค่ามัธยฐาน 3.5) ผู้เข้าร่วมการศึกษาจะได้รับการสัมภาษณ์เกี่ยวกับพฤติกรรมการรับประทานอาหารจำพวกปลา และแบ่งความถี่ของการรับประทานออกเป็นช่วงชั้น ได้แก่ น้อยกว่า 1 ครั้ง/เดือน, มากกว่า 1 ครั้ง/เดือน แต่น้อยกว่า 1 ครั้ง/สัปดาห์, 1 ครั้งต่อสัปดาห์ หรือตั้งแต่ 2 ครั้งขึ้นไปต่อสัปดาห์ ตลอดจนมีการสอบถามเกี่ยวกับชนิดและวิธีการปรุงอาหารด้วยปลาร่วมด้วย ซึ่งผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าผู้ที่รับประทานปลาตั้งแต่ 2 ครั้งขึ้นไปต่อสัปดาห์มีค่าความรุนแรงของโรค DAS28-CRP น้อยกว่ากลุ่มที่รับประทานน้อยกว่า 1 ครั้ง/เดือนอย่างมีนัยสำคัญ นอกจากนี้ยังพบอีกด้วยว่า ทุก ๆ ครั้งที่มีการรับประทานปลาเพิ่มขึ้นจะสัมพันธ์กับความรุนแรงของโรคที่ลดลงคือ DAS28-CRP score ลดลง 0.18

            Daniela Di Giuseppe ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคข้อให้ความเห็นกับผลการศึกษานี้ว่าเป็นข้อมูลที่น่าสนใจ และมีความสอดคล้องกับผลการวิจัยเกี่ยวกับการเสริม fish oil สำหรับผู้ป่วยโรคข้อรูมาตอยด์ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการศึกษานี้เป็นการศึกษาแบบ cross sectional study ซึ่งอาจไม่ได้แสดงถึงความเป็นสาเหตุและผลที่ชัดเจน ดังนั้น จึงอาจต้องรอคอยข้อมูลจากการศึกษาเพิ่มเติมต่อไป


© Copyright by Wongkarnpat