Home วงการแพทย์ วงการยา ราชวิทยาลัย และสมาคมแพทย์ Contact English version

Rivaroxaban มีประสิทธิภาพเหนือ aspirin สำหรับ CAD, PAD


Rivaroxaban มีประสิทธิภาพเหนือ aspirin สำหรับ CAD, PAD

Heartwire from Medscape: การศึกษาวิจัยระยะที่ 3 ชื่อ Cardiovascular Outcomes for People Using Anticoagulation Strategies (COMPASS) trial ซึ่งเปรียบเทียบระหว่างการใช้ยา rivaroxaban กับยา aspirin ในการป้องกันการเกิดโรคกล้ามเนื้อหัวใจตาย โรคหลอดเลือดสมอง และการเสียชีวิตจากโรคหัวใจและหลอดเลือด ถูกยุติลงแล้วและเป็นการยุติการวิจัยก่อนกำหนดถึงกว่า 1 ปี หลังจากที่ผลการวิเคราะห์ข้อมูลในระหว่างการวิจัย (interim analysis) ออกมาพบว่ายานี้มีประสิทธิภาพดีกว่ายา aspirin อย่างชัดเจน

การศึกษาดังกล่าวนี้เป็นการศึกษาที่ทำขึ้นในหลายสถาบันทั่วโลก และมีผู้เข้าร่วมการศึกษาถึงกว่า 27,000 ราย โดยมีการแบ่งกลุ่มผู้ป่วยออกเป็น 3 กลุ่มคือ กลุ่มที่ได้รับยา rivaroxaban ในขนาด 2.5 มก. วันละ 2 ครั้ง ร่วมกับยา aspirin ในขนาด 100 มก.ต่อวัน, กลุ่มที่ได้รับยา rivaroxaban ชนิดเดียวในขนาด 5 มก. วันละ 2 ครั้ง และกลุ่มที่ได้รับยา aspirin ชนิดเดียวในขนาด 100 มก.ต่อวัน โดยมีเป้าหมายเพื่อวัดผลในการลดการเกิดโรคกล้ามเนื้อหัวใจตาย โรคหลอดเลือดสมอง และการเสียชีิวิตจากโรคหัวใจและหลอดเลือด โดยการตัดสินใจยุติการวิจัยก่อนกำหนดนี้ เป็นผลเนื่องจากการพบว่ายา rivaroxaban ให้ผลดีในการลดการเกิดโรคต่าง ๆ ข้างต้นอย่างชัดเจน อย่างไรก็ตาม ยังไม่ได้มีการเปิดเผยว่าผู้ป่วยในกลุ่มใดหรือทั้ง 2 กลุ่มที่ได้รับยา rivaroxaban นั้นได้รับผลดีกว่ายา aspirin

การศึกษานี้ไม่ได้รวมผู้ป่วยที่มีประวัติการใช้ยาในกลุ่ม antiplatelet ร่วมกัน 2 ชนิด ผู้ป่วยที่มีการใช้ยาในกลุ่ม anticoagulant ชนิดรับประทานอยู่ก่อน ผู้ป่วยที่มีประวัติเป็นโรคหลอดเลือดสมองมาแล้วภายใน 30 วัน ผู้ป่วยที่เคยมีประวัติเลือดออกในสมอง และผู้ป่วยที่มีประวัติหัวใจล้มเหลวที่มีอาการตาม NYHA class ตั้งแต่ 2 ขึ้นไป


© Copyright by Wongkarnpat