Home วงการแพทย์ วงการยา ราชวิทยาลัย และสมาคมแพทย์ Contact English version

รักษาร่างกายให้ฟิตพิชิตความเสี่ยงของโรคสมองเสื่อมได้เกือบ 90%


รักษาร่างกายให้ฟิตพิชิตความเสี่ยงของโรคสมองเสื่อมได้เกือบ 90%

          Medscape Medical News: การศึกษาเกี่ยวกับความเสี่ยงของการเกิดโรคสมองเสื่อม (dementia) โดย Helena Hörder และคณะผู้วิจัยจาก University of Gothenburg ประเทศสวีเดน พบข้อมูลที่น่าสนใจ สำหรับในกลุ่มเพศหญิงที่การมีระบบหัวใจและหลอดเลือดที่แข็งแรงสามารถลดโอกาสในการเกิด dementia ได้ถึง 88%

            ก่อนหน้านี้มีข้อมูลการศึกษาหลายชิ้นที่บ่งชี้ถึงความสัมพันธ์ระหว่างการมีสมรรถภาพของระบบหัวใจและหลอดเลือดในช่วงวัยกลางคนที่ต่ำกับการเกิด dementia ก่อนถึงอายุ 60 ปี และข้อมูลที่พบว่าผู้ที่มีระบบหัวใจและหลอดเลือดที่แข็งแรงจะมีโอกาสเกิด dementia ได้ช้ากว่า แต่ในการศึกษาต่าง ๆ ดังกล่าวไม่สามารถแยกได้ชัดเจนว่าการลดหรือชะลอการเกิด dementia ที่พบนั้นเป็นจากสมรรถภาพของระบบหัวใจและหลอดเลือด หรือจากการกระตุ้นสมองเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ อีกทั้งระดับความแข็งแรงดังกล่าวนั้นได้จากการคาดคะเนจากกิจกรรมประจำวันต่าง ๆ ที่อาสาสมัครให้ข้อมูลโดยไม่ได้วัดระดับความแข็งแรงจริง คณะผู้วิจัยจึงทำการศึกษาเพื่อตอบคำถามนี้โดยรวบรวมอาสาสมัครเพศหญิงซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาชื่อ the Prospective Study of Women study จำนวน 191 คน มาทำการวัดสมรรถภาพของระบบหัวใจและหลอดเลือดด้วยวิธี stepwise-increased ergometer cycling testing ซึ่งผลการศึกษาพบว่ามีอาสาสมัครจำนวน 92 คนที่มีระดับสมรรถภาพปานกลาง และ 59 คนที่มีระดับสมรรถภาพต่ำ และเมื่อทำการติดตามต่อไปเป็นเวลา 44 ปี พบว่าผู้ที่มีระดับสมรรถภาพปานกลางมีอุบัติการณ์ของการเกิด dementia ที่น้อยกว่า คิดเป็น adjusted hazard ratio (AHR) 0.12 (95% CI 0.03-0.54) ส่วนผู้ที่มีระดับสมรรถภาพต่ำมี AHR เท่ากับ 1.41 (95% CI 0.72-2.79)

            ผู้วิจัยกล่าวว่า ผลการศึกษาที่ออกมานั้นสอดคล้องกับผลการศึกษาต่าง ๆ ที่ออกมาก่อนหน้านี้ ดังนั้น จึงน่าจะมีการส่งเสริมให้มีการออกกำลังกายเพื่อรักษาสมรรถภาพร่างกายเอาไว้ตั้งแต่ช่วงอายุน้อยซึ่งจะช่วยป้องกันหรือชะลอการเสื่อมของสมองได้ดียิ่งขึ้น


© Copyright by Wongkarnpat