Home วงการแพทย์ วงการยา ราชวิทยาลัย และสมาคมแพทย์ Contact English version

หญิงที่เป็นเบาหวานในขณะตั้งครรภ์สามารถลดภาวะแทรกซ้อนได้ด้วยการควบคุมน้ำหนัก


หญิงที่เป็นเบาหวานในขณะตั้งครรภ์สามารถลดภาวะแทรกซ้อนได้ด้วยการควบคุมน้ำหนัก

            Medscape Medical News: ข้อมูลการศึกษาก่อนหน้านี้พบความสัมพันธ์ที่ชัดเจนระหว่างโรคเบาหวานในขณะตั้งครรภ์ (gestational diabetes) กับการเกิดภาวะแทรกซ้อนในระยะคลอดและหลังคลอด และข้อมูลล่าสุดจากการศึกษาของ Claire Meek และคณะผู้วิจัยจาก University of Cambridge ประเทศอังกฤษ ยังพบข้อมูลเพิ่มเติมอีกด้วยว่า ความเสี่ยงของการเกิดภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ นั้นจะเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนหากหญิงตั้งครรภ์มีน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นในระยะท้ายของการตั้งครรภ์

            ในส่วนของมารดา การมีน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นมากในระหว่างตั้งครรภ์จะสัมพันธ์ชัดเจนกับการต้องได้รับการรักษาด้วยอินซูลินในขนาดที่สูงขึ้น และมีระดับน้ำตาลในเลือดสูงกว่าปกติ รวมไปถึงความเสี่ยงที่จะเกิดการคลอดยากที่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือช่วยในการคลอด หรือการผ่าตัดคลอด สำหรับทารกในครรภ์จะมีแนวโน้มรูปร่างใหญ่กว่าอายุครรภ์ (large for gestational age) น้ำหนักตัวเกินหรืออ้วน และมีโอกาสเกิดเป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ในเวลาต่อมาสูงขึ้น

            ผู้วิจัยกล่าวว่า ข้อมูลที่ได้จากการศึกษานี้ชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของการควบคุมน้ำหนักในขณะตั้งครรภ์เพื่อลดโอกาสการเกิดภาวะแทรกซ้อน ซึ่งถึงแม้ว่าจะยังไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนว่าควรจะมีการควบคุมน้ำหนักที่เข้มงวดเพียงใดและมีเป้าหมายของการควบคุมน้ำหนักเป็นอย่างไร แต่โดยจากข้อมูลทั่วไปแล้วควรควบคุมน้ำหนักไม่ให้เพิ่มขึ้นในช่วงไตรมาสหลังของการตั้งครรภ์


© Copyright by Wongkarnpat