Home วงการแพทย์ วงการยา ราชวิทยาลัย และสมาคมแพทย์ Contact English version

ข้อมูลใหม่พบ Metformin ปลอดภัยสำหรับผู้ป่วยโรคไต


ข้อมูลใหม่พบ Metformin ปลอดภัยสำหรับผู้ป่วยโรคไต

            Medscape Medical News: แม้จะเป็นที่ทราบกันมานานแล้วว่ายา metformin นั้นเพิ่่มความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะ lactic acidosis และไม่แนะนำให้ใช้ยาในผู้ป่วยเบาหวานและมีโรคไตเสื่อมร่วมด้วย แต่หลักฐานการศึกษาที่ผ่านมาไม่นานนี้บ่งชี้ว่า ยา metformin ยังคงสามารถใช้ได้ในผู้ป่วยโรคไตเสื่อม โดยเฉพาะในรายที่ยังมีค่า estimated glomerular filtration rate (eGFR) ตั้งแต่ 30 ml/min/1.73 m2 ขึ้นไป

            ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยของยา metformin ในผู้ป่วยโรคไตดังกล่าวมาจากการศึกษาของ Benjamin Lazarus และคณะผู้วิจัยจาก Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health ใน Baltimore ซึ่งรวบรวมข้อมูลจากผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานจำนวนกว่า 65,000 คนที่มีการใช้ยา metformin เพื่อรักษาโรคเบาหวานในช่วงปี ค.ศ. 2010-2015 และพบว่าระยะเวลาของการใช้ยา metformin อย่างต่อเนื่องนั้นไม่ได้สัมพันธ์กับโอกาสของการเกิดภาวะ acidosis ที่มากขึ้น คิดเป็น adjusted hazard ratio 0.98 และการมีภาวะไตพร่องการทำงานซึ่งประเมินด้วยค่า eGFR อยู่ระหว่าง 45-59 และ 30-44 ml/min/1.73 m2 นั้นไม่ได้ทำให้อัตราการเกิดภาวะ acidosis ในผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นอย่างชัดเจน คิดเป็นค่า adjusted hazard ratio 1.16 และ 1.09 ตามลำดับ อย่างไรก็ตาม ในกลุ่มผู้ป่วยโรคไตที่มีค่า eGFR น้อยกว่า 30 ml/min/1.73 m2 นั้น การใช้ยา metformin จะเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดภาวะ acidosis มากขึ้นอย่างชัดเจน (adjusted hazard ratio 2.07)

            ผู้วิจัยให้ความเห็นว่า ข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าผู้ป่วยเบาหวานและมีโรคไตเสื่อมที่ไม่รุนแรงยังคงสามารถใช้ยา metformin ได้อย่างปลอดภัย และในอนาคตน่าจะมีการปรับเปลี่ยนคำแนะนำในการใช้ยานี้ได้ในผู้ป่วยโรคไตที่มีระดับ eGFR ตั้งแต่ 30 ml/min/1.73 m2 ขึ้นไป แต่อาจจะต้องเพิ่มความระมัดระวังและมีการติดตามผู้ป่วยอย่างใกล้ชิดมากขึ้นหากใช้ยาในผู้ป่วยที่มีค่า eGFR น้อยกว่า 45 ml/min/1.73 m2


© Copyright by Wongkarnpat