Home วงการแพทย์ วงการยา ราชวิทยาลัย และสมาคมแพทย์ Contact English version

ยาใหม่ Tasimelteon ได้ผลดีสำหรับการรักษาอาการ Jet Lag


ยาใหม่ Tasimelteon ได้ผลดีสำหรับการรักษาอาการ Jet Lag

            Medscape Medical News: ปัญหาอาการ jet lag เป็นปัญหาที่พบได้บ่อยในผู้ที่เดินทางนับล้านคนในแต่ละปีที่ต้องเดินทางข้ามหลายเขตเวลา (time zones) แต่ในปัจจุบันยังไม่มียาที่ได้รับการรับรองให้ใช้เพื่อการรักษาอาการเหล่านี้เป็นการเฉพาะ แต่การศึกษาวิจัยล่าสุดที่ชื่อ JET8 study อาจทำให้นักเดินทางข้ามทวีปทั้งหลายได้เฮ เมื่อผลการศึกษาพบว่ายา tasimelteon สามารถลดอาการ jet lag ทั้งในเวลากลางวันและกลางคืนลงได้อย่างชัดเจน

            สำหรับยา tasimelteon เป็นยาในกลุ่ม melatonin (MT)-1 และ MT-2 receptor agonist ที่ได้รับการรับรองในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศในแถบยุโรปมาก่อนหน้านี้แล้วเพื่อใช้สำหรับการรักษาความผิดปกติของการนอนหลับชนิด non-24-hour sleep wake disorder ซึ่งเป็นภาวะที่มักจะพบได้ในกลุ่มผู้ป่วยที่มีอาการตาบอด ในการศึกษา JET8 study ของยา tasimelteon นี้เป็นการศึกษาในอาสาสมัครซึ่งมีสุขภาพดีจำนวน 318 คนที่เดินทางจากเขตเวลาหนึ่งไปยังอีกเขตเวลาหนึ่งที่อยู่ก่อนหน้าไป 8 ชั่วโมง (ตัวอย่างเช่น การเดินทางจากฝั่งตะวันตกของสหรัฐอเมริกาไปยังลอนดอน ประเทศอังกฤษ ซึ่งการเดินทางในลักษณะนี้มักจะทำให้เกิดอาการ jet lag) อาสาสมัครจะได้รับการแบ่งกลุ่มให้ได้รับยา tasimelteon ในขนาด 20 มก. หรือยาหลอกก่อนการเดินทาง แล้วทำการวัดผลด้วยระยะเวลาที่ได้นอนหลับ และระยะเวลาที่ตื่นในช่วงกลางคืน รวมถึงวัดระดับความตื่นตัวและความง่วงในวันต่อมาด้วย ซึ่งผลการศึกษาพบว่าอาสาสมัครที่ได้รับยา tasimelteon สามารถนอนหลับในตอนกลางคืนได้ยาวนานกว่ากลุ่มที่ได้รับยาหลอกถึง 85 นาที และมีนัยสำคัญทางสถิติ เมื่อเริ่มเข้านอนก็สามารถหลับได้เร็วกว่ากลุ่มที่ได้รับยาหลอก ยิ่งไปกว่านั้นในตอนกลางวันของวันถัดมา กลุ่มที่ได้รับยายังมีระดับความง่วงที่น้อยกว่าอย่างชัดเจนอีกด้วย

            Raman Malhotra ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบประสาทและการนอนหลับ กล่าวให้ความเห็นว่าผลการศึกษาที่ออกมานับว่า tasimelteon เป็นยาที่น่าสนใจ เนื่องจากมีผู้คนจำนวนมากที่ได้รับผลกระทบจากอาการ jet lag โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ต้องเดินทางข้ามเขตเวลาแล้วจำเป็นต้องปฏิบัติงานต่อทันทีซึ่งอาจได้รับผลกระทบมากกว่าคนอื่น ๆ


© Copyright by Wongkarnpat