Home วงการแพทย์ วงการยา ราชวิทยาลัย และสมาคมแพทย์ Contact English version

แนวทางการดูแลรักษาโรคความดันโลหิตสูงโดย ESC/ESH 2018 ไม่คล้อยตาม ACC/AHA


แนวทางการดูแลรักษาโรคความดันโลหิตสูงโดย ESC/ESH 2018 ไม่คล้อยตาม ACC/AHA

            Medscape Medical News: สมาคม European Society of Cardiology (ESC) และ European Society of Hypertension (ESH) เผยแพร่แนวทางการดูแลรักษาโรคความดันโลหิตสูงฉบับล่าสุดปี ค.ศ. 2018 โดยยังให้วินิจฉัยตามเกณฑ์เดิมคือ มากกว่า 140/90 มม.ปรอทขึ้นไป ค้านกับแนวทางที่เผยแพร่โดยสมาคม American College of Cardiology (ACC) และ American Heart Association (AHA) ในช่วงก่อนหน้านี้ที่ให้การวินิจฉัยที่ระดับความดันโลหิต 130/80 มม.ปรอทขึ้นไป

            อย่างไรก็ตาม ทาง ESC/ESH นั้นมีการปรับเปลี่ยนในแง่ของการเน้นให้ความสำคัญกับการควบคุมความดันโลหิตให้ได้ตามเป้าหมาย โดยแนะนำให้ผู้ป่วยที่มีอายุไม่เกิน 65 ปี ควบคุมระดับความดันโลหิต systolic blood pressure (SBP) ให้ได้ระหว่าง 120-130 มม.ปรอท ส่วนในผู้ป่วยที่มีอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป แนะนำการควบคุมความดันโลหิต SBP ระหว่าง 130-140 มม.ปรอท ส่วนระดับ diastolic blood pressure (DBP) นั้นกำหนดเป้าหมายไว้เหมือนกันคือ 80 มม.ปรอท

            การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งในแนวทางใหม่นี้คือ เมื่อเริ่มต้นใช้ยาเพื่อการรักษาแนะนำให้เริ่มใช้ยาอย่างน้อย 2 ชนิดพร้อมกัน โดยควรเลือกชนิดที่เป็นแบบ single pill combination หากเป็นไปได้ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ป่วยใช้ยาได้สะดวกและมีความร่วมมือในการรักษาดีขึ้น ซึ่งในส่วนนี้มีความคล้ายคลึงกับคำแนะนำจาก ACC/AHA ที่จะพิจารณาให้ยา 2 ชนิดในแบบ single pill combination หากมีระดับความดันโลหิตสูงกว่า 140/90 มม.ปรอท หรือเป็นกลุ่มผู้ป่วยที่มีเชื้อชาติ African American


© Copyright by Wongkarnpat