Home วงการแพทย์ วงการยา ราชวิทยาลัย และสมาคมแพทย์ Contact English version

ผู้ป่วยที่รับยา Rituximab ควรได้รับการตรวจหาภาวะ Hypogammaglobulinemia


ผู้ป่วยที่รับยา Rituximab ควรได้รับการตรวจหาภาวะ Hypogammaglobulinemia

Reuters Health Information: ข้อมูลการศึกษาก่อนหน้านี้หลายการศึกษาบ่งชี้ว่าผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยยา rituximab ซึ่งเป็นยาในกลุ่ม monoclonal antibody ที่ออกฤทธิ์ลดจำนวนและการทำงานของ B-cell ที่ปรากฏมี CD20 บนผิวเซลล์ มีแนวโน้มจะเกิดภาวะ hypogammaglobulinemia ต่อเนื่องอยู่นานได้ และในผลการศึกษาล่าสุดเมื่อไม่นานมานี้ โดย Dr.Sara Barmettler และคณะผู้วิจัยจากสถาบัน Massachusetts General Hospital สหรัฐอเมริกา ก็ให้ผลออกมาอีกเช่นเดียวกัน

การศึกษาดังกล่าวเป็นการศึกษาเกี่ยวกับการเกิดภาวะ hypogammaglobulinemia ทั้งก่อนและหลังการรักษาด้วยยา rituximab การติดเชื้อรวมไปถึงปัจจัยในการเสียชีวิตในผู้ป่วยที่ได้รับยา rituximab จำนวน 4,479 คน  พบว่าผู้ป่วยบางรายมีภาวะ hypogammaglobulinemia ขึ้นตั้งแต่ก่อนได้รับการรักษา และภายหลังจากที่ได้รับยาแล้วมีอุบัติการณ์เพิ่มขึ้นทั้งในผู้ที่มีและไม่มีภาวะนี้อยู่ก่อนถึง 19-23% และหลังจากที่ได้รับการรักษาด้วยยา rituximab แล้ว ยังมีโอกาสเกิดการติดเชื้อที่รุนแรงเป็นภาวะแทรกซ้อนได้มากขึ้นอีกด้วย

ผู้วิจัยกล่าวว่า ก่อนหน้านี้มีคำแนะนำให้มีการตรวจวัดระดับ IgG ในผู้ป่วยโรค rheumatoid arthritis ที่จะได้รับการรักษาด้วยยา rituximab แล้วโดยกลุ่ม The Rituximab Consensus Expert Committee แต่ยังไม่ได้มีการแนะนำสำหรับในผู้ป่วยกลุ่มอื่น ๆ ที่ได้รับการรักษาด้วยยานี้เช่นเดียวกัน ผลการศึกษาที่ออกมานี้คาดว่าน่าจะเป็นหลักฐานที่ช่วยในการสนับสนุนให้มีการตรวจคัดกรองภาวะ hypogammaglobulinemia ในผู้ป่วยเหล่านี้ให้มากขึ้น เพื่อช่วยในการเฝ้าระวังการติดเชื้อหรือวางแผนป้องกันการติดเชื้อให้มีความรัดกุมเพิ่มมากขึ้นได้


© Copyright by Wongkarnpat