Home วงการแพทย์ วงการยา ราชวิทยาลัย และสมาคมแพทย์ Contact English version

ผลิตภัณฑ์และวิตามินเสริมอาหารไม่ช่วยลดโอกาสการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด


ผลิตภัณฑ์และวิตามินเสริมอาหารไม่ช่วยลดโอกาสการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด

         Medscape Medical News: ผลการศึกษาวิเคราะห์ในแบบ meta-analysis จากการศึกษาแบบ randomized controlled trials (RCTs) ต่าง ๆ เกี่ยวกับวิตามินและอาหารเสริมชนิดต่าง ๆ ชี้ว่าไม่มีส่วนช่วยในการป้องกันการเกิดโรคของหัวใจและหลอดเลือด หรือทำให้มีอายุขัยยืนยาวขึ้นกว่าเดิม

            Safi U Khan จาก West Virginia University และคณะผู้วิจัยนี้ได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลจากการวิจัยในแบบ RCTs จำนวน 277 การศึกษา และมีอาสาสมัครในงานวิจัยรวมเกือบ 1 ล้านคน เกี่ยวกับการใช้วิตามินเสริมและการจัดการด้านอาหารในรูปแบบต่าง ๆ ต่อการเปลี่ยนแปลงในแง่ของอัตราการเสียชีวิตจากสาเหตุใด ๆ รวมถึงการเสียชีวิตจากโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง ซึ่งผลการวิเคราะห์พบว่าวิตามินต่าง ๆ เช่น วิตามินรวม (multivitamins), selenium, vitamin A, vitamin B6, vitamin C, vitamin E, vitamin D, calcium, folic acid, iron หรือการเลือกรับประทานอาหารประเภท mediterranean diet นั้นไม่มีผลเปลี่ยนแปลงอัตราการเสียชีวิตหรือการเกิดโรคต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้นอย่างชัดเจน ในทางตรงกันข้ามมีข้อมูลว่าการใช้ vitamin D ร่วมกับ calcium นั้นมีแนวโน้มจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมองมากขึ้น ส่วนการรับประทานอาหารที่ลดปริมาณเกลือในอาหาร ลดปริมาณไขมันอิ่มตัว หรืออาหารไขมันต่ำ รวมไปถึงการเพิ่มปริมาณไขมันชนิด omega-3 หรือ omega-6 ในอาหารนั้น มีข้อมูลว่าอาจช่วยลดการเสียชีวิตจากโรคหัวใจและหลอดเลือด การเกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด หรือโรคหลอดเลือดสมองได้ แต่ข้อมูลที่พบนั้นมาจากการวิจัยที่มีข้อจำกัดอยู่บางประการจึงทำให้ข้อมูลอาจไม่ชัดเจนเท่าที่ควร

            หัวหน้าทีมวิจัยกล่าวว่า ข้อมูลเหล่านี้ชี้ให้เห็นว่าวิตามินชนิดต่าง ๆ ที่มีการแนะนำให้ใช้ในปัจจุบันนั้นล้วนแต่ทำให้สิ้นเปลืองเงินโดยเปล่าประโยชน์ และการรับประทานอาหารที่ถูกหลักโภชนาการ ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ งดการดื่มแอลกอฮอล์และสูบบุหรี่ ตลอดจนทำกิจกรรมต่าง ๆ ให้มีความกระฉับกระเฉงอยู่ตลอดเวลาจะเป็นวิธีการที่เหมาะสมที่สุด


© Copyright by Wongkarnpat