Home วงการแพทย์ วงการยา ราชวิทยาลัย และสมาคมแพทย์ Contact English version

EMA ออกประกาศรับรองการใช้ยาใหม่เพื่อการรักษาภาวะ Septic Shock


EMA ออกประกาศรับรองการใช้ยาใหม่เพื่อการรักษาภาวะ Septic Shock

             Medscape Medical News: เมื่อไม่นานมานี้ คณะกรรมการ European Medicines Agency (EMA) ออกประกาศรับรองการใช้ยาใหม่ซึ่งเป็นยาในกลุ่ม angiotensin II acetate ชนิดฉีดสำหรับใช้เพื่อการรักษาภาวะความดันโลหิตต่ำจากภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดรุนแรง หรือจากภาวะ distributive shock ชนิดอื่น ๆ ที่ไม่ตอบสนองต่อการรักษาด้วยยาในกลุ่ม catecholamines หรือยาเพิ่มความดันในหลอดเลือดชนิดอื่น ๆ แล้ว

ยานี้เป็นสารที่มีโครงสร้างทางเคมีคล้ายคลึงกับสาร angiotensin II ที่สร้างขึ้นในร่างกาย และมีบทบาทสำคัญในการเพิ่มความดันโลหิตผ่านกลไกของระบบ renin-angiotensin-aldosterone ซึ่งข้อมูลการศึกษาที่นำไปสู่การรับรองการใช้ยาในครั้งนี้มาจากการศึกษาในระยะที่ 3 ที่ชื่อ ATHOS-3 (Angiotensin II for the Treatment of High-Output Shock) ซึ่งพบว่ายานี้มีประสิทธิภาพและความปลอดภัยเพียงพอที่จะใช้ในกลุ่มผู้ป่วยที่เป็นผู้ใหญ่ที่มีภาวะช็อกจากการติดเชื้อหรือจากสาเหตุอื่น ๆ ในกลุ่ม distributive shock สำหรับในประเทศสหรัฐอเมริกา ทาง FDA ได้ออกประกาศรับรองการใช้ยานี้ด้วยข้อบ่งชี้เดียวกันนี้ไปแล้วตั้งแต่ปี ค.ศ. 2017

            อาการไม่พึงประสงค์ที่สำคัญที่อาจเกิดขึ้นได้ในการใช้ยานี้ ได้แก่ การเกิดภาวะลิ่มเลือดอุดตัน (thromboembolic events), ความดันโลหิตสูงชั่วขณะ (transient hypertension) หัวใจเต้นเร็ว และอาการขาดเลือดที่บริเวณอวัยวะส่วนปลาย (peripheral ischemia)


ภาพที่ 1

© Copyright by Wongkarnpat