Home วงการแพทย์ วงการยา ราชวิทยาลัย และสมาคมแพทย์ Contact English version

FDA สหรัฐอเมริกาสั่งสืบสวนประเด็นความเสี่ยงโรคระบบประสาทในผู้ใช้บุหรี่แบบไอระเหย


FDA สหรัฐอเมริกาสั่งสืบสวนประเด็นความเสี่ยงโรคระบบประสาทในผู้ใช้บุหรี่แบบไอระเหย

Medscape Medical News: FDA สหรัฐอเมริกาออกคำสั่งดำเนินการสืบสวนประเด็นความสัมพันธ์ระหว่างการใช้บุหรี่ไฟฟ้ากับอาการชักและความผิดปกติอื่น ๆ ของระบบประสาทแล้ว หลังจากที่มีรายงานการเกิดอาการชักที่สัมพันธ์กับการใช้บุหรี่ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นอีกจำนวน 92 ราย โดยย้ำให้แพทย์และผู้ให้บริการทางสุขภาพคอยเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดและรายงานเหตุการณ์ในทันทีเมื่อพบ

ก่อนหน้านี้ทาง FDA ได้รับรายงานการเกิดอาการชักหรืออาการผิดปกติทางระบบประสาท เช่น อาการหน้ามืดเป็นลม หรืออาการสั่นเกิดขึ้นในกลุ่มผู้ที่ใช้บุหรี่ไฟฟ้ามาแล้วจำนวน 35 ราย แม้ว่าจะยังไม่ได้มีหลักฐานชัดเจนว่าการสูบบุหรี่ไฟฟ้านี้เป็นสาเหตุโดยตรงต่ออาการหรือความผิดปกติทางระบบประสาทที่เกิดขึ้น แต่การมีรายงานการเกิดโรคที่เพิ่มขึ้นมากนี้ทำให้ทาง FDA ต้องดำเนินการสืบสวนและเฝ้าระวังให้มากขึ้น

นอกเหนือไปจากอาการผิดปกติทางระบบประสาทแล้ว ปัจจุบันยังพบว่ามีรายงานอาการผิดปกติของระบบการหายใจอย่างรุนแรงที่เกิดขึ้นแล้วจำนวน 15 ราย และอยู่ในระหว่างการดำเนินการสืบสวนในขณะนี้

Ned Sharpless รักษาการกรรมาธิการของ FDA กล่าวในคำแถลงการณ์ว่า ขณะนี้ทาง FDA ได้ทำการสืบสวนเพื่อหาหลักฐานเพิ่มเติมว่าการสูบบุหรี่ไฟฟ้านี้เป็นสาเหตุของการเกิดอาการชักและความผิดปกติอื่น ๆ ของระบบประสาทหรือไม่ ซึ่งในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ดังกล่าวนี้จะต้องอาศัยข้อมูลรายงานการเกิดความผิดปกติ ลักษณะหรือส่วนประกอบของสารที่ใช้ในบุหรี่ไฟฟ้า รวมถึงปัจจัยเสี่ยงของการเกิดอาการต่าง ๆ อย่างละเอียด ดังนั้น จึงต้องอาศัยความร่วมมือจากแพทย์และผู้ให้บริการทางสุขภาพในการรวบรวมข้อมูลเหล่านี้อย่างละเอียด และรายงานเหตุการณ์ในทันทีเมื่อพบเห็น


© Copyright by Wongkarnpat