Home วงการแพทย์ วงการยา ราชวิทยาลัย และสมาคมแพทย์ Contact English version

Dupilumab ได้รับการรับรองให้ใช้ในสหภาพยุโรปเพื่อการรักษาโรค eczema ในกลุ่มวัยรุ่นแล้ว


Dupilumab ได้รับการรับรองให้ใช้ในสหภาพยุโรปเพื่อการรักษาโรค eczema ในกลุ่มวัยรุ่นแล้ว

Reuters Health Information: ยา dupilumab ซึ่งเป็นยาในกลุ่ม monoclonal antibody ได้รับการรับรองจากคณะกรรมาธิการแห่งสหภาพยุโรปให้สามารถใช้ในการรักษาโรค eczema ในกลุ่มวัยรุ่นอายุ 12-17 ปีที่มีอาการรุนแรงระดับปานกลางไปถึงมากได้แล้ว

ก่อนหน้านี้ยา dupilumab ได้รับการรับรองให้ใช้เพื่อการรักษาโรค nasal polyps และ chronic sinusitis ในประเทศสหรัฐอเมริกาและในยุโรปแล้ว การรับรองในครั้งนี้จึงเป็นการขยายความครอบคลุมของข้อบ่งชี้ในการใช้ยาให้สามารถใช้ได้ในหลายกลุ่มโรคและกลุ่มผู้ป่วยมากยิ่งขึ้น fun88 ทั้งนี้ข้อมูลจากการศึกษาในระยะที่ 3 ล่าสุดของยา dupilumab เกี่ยวกับการใช้ยานี้ในการรักษาโรค eczema ในกลุ่มผู้ป่วยที่มีอายุระหว่าง 6-11 ปี ก็ให้ผลการศึกษาออกมาเป็นที่น่าพอใจเช่นเดียวกัน ซึ่งเป็นสัญญาณว่ายานี้อาจได้รับการรับรองให้ใช้ในผู้ป่วยกลุ่มอายุดังกล่าวนี้ด้วย

George Yancopoulos กล่าวว่า การรับรองดังกล่าวนี้ช่วยทำให้ผู้ป่วยกลุ่มวัยรุ่นที่มีอาการของโรค eczema เช่น อาการผื่นและอาการคันที่อาจเรื้อรังและรุนแรงจนมีผลกระทบกับการนอนหลับมีทางเลือกในการรักษามากขึ้น


© Copyright by Wongkarnpat