Home วงการแพทย์ วงการยา ราชวิทยาลัย และสมาคมแพทย์ Contact English version

ยารักษามะเร็งเต้านมบางชนิดอาจเป็นสาเหตุของการเกิดโรคปอดอักเสบรุนแรง


ยารักษามะเร็งเต้านมบางชนิดอาจเป็นสาเหตุของการเกิดโรคปอดอักเสบรุนแรง

         Medscape Medical News: เมื่อวันที่ 13 กันยายนที่ผ่านมา ทาง FDA สหรัฐอเมริกา ออกประกาศเตือนและเฝ้าระวังอาการข้างเคียงของยาในกลุ่ม cyclin-dependent kinase 4/6 (CDK 4/6) inhibitors ซึ่งเป็นยาที่ใช้ในการรักษาโรคมะเร็งเต้านม เนื่องจากมีข้อมูลพบว่าอาจทำให้เกิดการอักเสบในปอดอย่างรุนแรงได้

            ยาในกลุ่มดังกล่าวนี้ ได้แก่ palbociclib, ribociclib และ abemaciclib ซึ่งเป็นยาที่รับการรับรองและอนุมัติให้ใช้เพื่อการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านมชนิด hormone-recepter (HR) positive, human epidermal growth factor 2 (HER-2) negative ในระยะลุกลาม โดยมีข้อมูลว่ายาในกลุ่มดังกล่าวอาจมีผลเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดโรคในกลุ่ม interstitial lung disease หรือ pneumonitis ในปอด

            เนื่องจากในปัจจุบันยังไม่มีข้อมูลที่ระบุได้ชัดเจนว่าผู้ป่วยกลุ่มใดหรือมีปัจจัยเสี่ยงใดที่จะเพิ่มโอกาสในการเกิดเป็นโรคจากการใช้ยา FDA จึงระบุว่าบุคลากรทางการแพทย์ที่ดูแลผู้ป่วยในกลุ่มนี้ควรมีการติดตามอาการและอาการแสดงของโรค ได้แก่ อาการไอ หายใจหอบเหนื่อย ออกซิเจนในเลือดลดลง หรือรอยโรคผิดปกติในปอดบนภาพถ่ายรังสีอย่างใกล้ชิดในผู้ป่วยทุกราย และหากมีลักษณะที่ชวนสงสัยว่าเป็นจากยาควรหยุดการใช้ยา และหากตรวจพบว่าเป็นจากยาควรหยุดใช้ยาในกลุ่มนี้อย่างถาวร

            อย่างไรก็ตาม FDA ยังระบุเพิ่มเติมด้วยว่า ในการใช้ยากลุ่มนี้ยังต้องได้รับการพิจารณาเปรียบเทียบประโยชน์ที่จะได้รับกับความเสี่ยงจากยาเป็นราย ๆ ไป เนื่องจากมีข้อมูลในแง่ประโยชน์ของยาในกลุ่มนี้ด้วยเช่นกันว่าสามารถช่วยเพิ่มระยะเวลาการรอดชีวิตโดยไม่มีการดำเนินโรคที่เพิ่มขึ้นได้


© Copyright by Wongkarnpat