Home วงการแพทย์ วงการยา ราชวิทยาลัย และสมาคมแพทย์ Contact English version

หญิงตั้งครรภ์ควรได้รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ คอตีบ ไอกรน บาดทะยัก


หญิงตั้งครรภ์ควรได้รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ คอตีบ ไอกรน บาดทะยัก

Medscape Medical News: รายงานข้อมูลทางสถิติที่ผ่านมาไม่นานนี้พบว่าหญิงตั้งครรภ์จำนวนมากถึงร้อยละ 45 ไม่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ ไอกรน บาดทะยัก (Tdap vaccine) ตามแผนการให้วัคซีนในขณะตั้งครรภ์และไม่ได้รับวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ซึ่งการไม่ได้รับวัคซีนดังกล่าวมีผลทำให้ทารกแรกคลอดเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่และโรคไอกรนมากขึ้นอย่างชัดเจน

จากการสำรวจเพื่อค้นหาสาเหตุพบว่าหญิงตั้งครรภ์ถึงร้อยละ 37.9 ไม่ทราบข้อมูลว่าในระหว่างตั้งครรภ์ควรได้รับวัคซีนป้องกันโรค และมีร้อยละ 17.6 ที่เข้าใจว่าวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่นั้นไม่มีประโยชน์ในการป้องกันโรคในระหว่างการตั้งครรภ์

นอกจากไม่ทราบข้อมูลหรือมีความเข้าใจเกี่ยวกับประสิทธิภาพของวัคซีนที่ไม่ถูกต้องแล้ว ยังมีบางส่วนที่มีความกังวลใจเกี่ยวกับความปลอดภัยของวัคซีนต่อการตั้งครรภ์ ซึ่งสำหรับในเรื่องนี้ Anne Schuchat รองผู้อำนวยการหน่วยงาน CDC กล่าวว่าเป็นประเด็นที่แพทย์ควรให้ความสำคัญและควรให้เวลากับการอธิบายเกี่ยวกับการให้วัคซีนให้มากขึ้น โดยข้อมูลการศึกษาในปัจจุบันพบหลักฐานที่ชัดเจนว่าวัคซีนป้องกันโรคต่าง ๆ ดังกล่าวนี้มีประสิทธิภาพดีและมีความปลอดภัยสูง โดยมีสมาคมทางการแพทย์ต่าง ๆ เช่น The American College of Obstetricians and Gynecologist ที่รับรองและเผยแพร่แนวทางการให้วัคซีนเหล่านี้เอาไว้เรียบร้อยแล้ว

สำหรับวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ทาง CDC ให้คำแนะนำว่าสามารถให้ในช่วงใดของการตั้งครรภ์ก็ได้ ส่วนวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ ไอกรน บาดทะยัก ในช่วงไตรมาสแรกของการตั้งครรภ์


© Copyright by Wongkarnpat