Home วงการแพทย์ วงการยา ราชวิทยาลัย และสมาคมแพทย์ Contact English version

ยาขนานใหม่สำหรับการใช้ป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี


ยาขนานใหม่สำหรับการใช้ป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี

            Medscape Medical News: เพื่อการดำเนินการหยุดยั้งการแพร่กระจายเชื้อ HIV ทาง FDA สหรัฐอเมริกา ได้ออกประกาศอนุมัติรับรองการใช้ยาสูตรผสมระหว่าง emtricitabine ขนาด 200 mg และ tenofovir alafenamide ขนาด 25 mg สำหรับใช้ป้องกันการติดเชื้อ HIV ในรูปของ pre-exposure prophylaxis (PrEP) ในกลุ่มผู้ใหญ่และวัยรุ่นที่มีน้ำหนักตัวอย่างน้อย 35 kg ขึ้นไปแล้ว

            ก่อนหน้านี้ยานี้ได้รับการรับรองโดย FDA สำหรับการใช้เพื่อการรักษาการติดเชื้อ HIV-1 ไปแล้ว การรับรองในครั้งนี้จึงเป็นการขยายข้อบ่งชี้ของการใช้ยาออกไป โดยมีหลักฐานมาจากการศึกษาแบบ randomized, double-blind trial เกี่ยวกับการใช้ยาในรูปของ PrEP ในเพศชายและหญิงกลุ่ม transgender ที่ยังไม่ได้มีการติดเชื้อ HIV จำนวน 5,387 คน เปรียบเทียบระหว่างการใช้ยานี้กับยา emtricitabine/tenofovir disoproxil fumarate เป็นเวลา 48-96 สัปดาห์ ซึ่งผลการศึกษาออกมาพบว่ายานี้มีประสิทธิภาพไม่แตกต่างจากยา emtricitabine/tenofovir disoproxil fumarate ในแง่ของการลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ HIV-1 อาการข้างเคียงที่พบได้บ่อยที่สุดในผู้ที่ได้รับยานี้คือ อาการถ่ายเหลว

เนื่องจากการศึกษาในครั้งนี้เป็นการศึกษาในกลุ่มเพศชายและหญิงที่เป็น transgender ดังนั้น ข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพของการป้องกันโรคในกลุ่มเพศหญิงนั้นจึงยังไม่ชัดเจน การออกประกาศรับรองในครั้งนี้ เป็นการรับรองให้ใช้เพื่อการป้องกันการติดเชื้อสำหรับกลุ่มเพศชายและหญิงที่ผ่านการผ่าตัดเปลี่ยนเพศที่มีเพศสัมพันธ์กับชายเท่านั้น โดยแนะนำการใช้ยาในกลุ่มผู้ที่ผลการตรวจหาการติดเชื้อพบว่าให้ผลลบ และในระหว่างการใช้ยาควรมีการตรวจเลือดเพื่อติดตามผลทุก 3 เดือน

Jeffrey Murray รองผู้อำนวยการแผนก Antiviral Products ของ FDA’s Center for Drug Evaluation and Research กล่าวให้ความเห็นว่าปัจจุบัน PrEP เป็นมาตรการในการป้องกันการติดเชื้อที่มีประสิทธิภาพดีมากหากใช้ได้ถูกต้องตามข้อบ่งชี้และคำแนะนำ การอนุมัติข้อบ่งชี้ของยานี้จะช่วยเพิ่มทางเลือกให้แก่ผู้ที่มีความเสี่ยงและควรใช้ยาให้สามารถใช้ยาได้ดีขึ้น ซึ่งน่าจะส่งผลทำให้การควบคุมโรคมีประสิทธิภาพมากขึ้นต่อไป


© Copyright by Wongkarnpat