Home วงการแพทย์ วงการยา ราชวิทยาลัย และสมาคมแพทย์ Contact English version

Bimagrumab ยาใหม่ช่วยลดไขมันในผู้ป่วยเบาหวานที่เป็นโรคอ้วน


Bimagrumab ยาใหม่ช่วยลดไขมันในผู้ป่วยเบาหวานที่เป็นโรคอ้วน

            Medscape Medical News: การศึกษาเกี่ยวกับยา bimagrumab ซึ่งเป็นยาในกลุ่ม activin receptor antagonist เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของกล้ามเนื้อและน้ำหนักในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่เป็นโรคอ้วน โดย Laura A Coleman และคณะผู้วิจัยพบว่าสามารถลดมวลไขมันในร่างกายลงได้อย่างชัดเจน

            การศึกษาดังกล่าวนี้เป็นการศึกษาในระยะที่ 2 ของยา bimagrumab ซึ่งมีผู้เข้าร่วมการวิจัยเป็นผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่เป็นโรคอ้วนจำนวน 75 คนเข้าร่วมการศึกษา โดยได้รับการสุ่มให้ได้รับการรักษาที่แตกต่างกันคือ ยา bimagrumab ในขนาด 10 mg/kg หรือยาหลอกแบบฉีดเดือนละ 2 ครั้ง เป็นเวลา 48 สัปดาห์ โดยไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการรับประทานอาหารและวัดผลการวิจัยด้วยการเพิ่มขึ้นของมวลกล้ามเนื้อในแต่ละกลุ่ม ซึ่งผลการวิจัยที่ 48 สัปดาห์พบว่าอาสาสมัครที่ได้รับยา bimagrumab มีมวลไขมันในร่างกายลดลงร้อยละ 21 น้ำหนักตัวลดลงร้อยละ 6.5 และมวลกล้ามเนื้อเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 3.6 เทียบกับกลุ่มที่ได้รับยาหลอกซึ่งมีมวลไขมันลดลงร้อยละ 0.5 น้ำหนักตัวลดลงร้อยละ 0.8 และมวลกล้ามเนื้อเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.8 โดยในแง่ของการลดน้ำหนักนั้น ยา bimagrumab สามารถช่วยทำให้น้ำหนักตัวลดลงได้ดีคล้ายคลึงกับที่พบได้จากการใช้ยาลดน้ำหนักที่ออกฤทธิ์ยับยั้งความอยากอาหาร ส่วนในแง่ของเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ ได้แก่ อาการถ่ายเหลว ซึ่งพบได้ชั่วคราวและไม่รุนแรง

            Coleman กล่าวว่า ผลการศึกษาดังกล่าวนี้นับว่าน่าตื่นเต้นมากเนื่องจากที่ยานี้จะช่วยทำให้น้ำหนักตัวลดลงได้ดีแล้ว ยังช่วยในแง่ของมวลกล้ามเนื้อ ไขมัน และระบบเผาผลาญของร่างกายให้ดีขึ้นได้อีกด้วย


© Copyright by Wongkarnpat