twitch viewer bot

การฝึกอบรมระยะสั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม รุ่นที่ 2

 

.ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ จัดการฝึกอบรมระยะสั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม (สาขาการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์สมุนไพร) รุ่นที่ 2 ผ่านระบบออนไลน์ ระหว่าง วันที่ 30 กรกฎาคม – 5 ธันวาคม 2565 รหัสกิจกรรม 0001-2-000-007-07-2565 จำนวน 30 หน่วยกิต ผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรมสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ วิทยาลัยเภสัชกรรมสมุนไพรฯ หรือ https://bit.ly/371q7mZ  และส่งใบสมัครพร้อมเอกสารไปที่ thaiherbpharm@gmail.com  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ วิทยาลัยเภสัชกรรมสมุนไพรแห่งประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2591-9992-5 กด 8