งานประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 3 Oriental Medicine and Sciences Conference 2023

วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นเจ้าภาพในการจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 3 Oriental Medicine and Sciences Conference 2023 วันที่ 25 มีนาคม 2565 ในรูปแบบออนไลน์ทั้ง Oral presentation และ Poster presentation โดยเกี่ยวข้องกับการเผยแพร่องค์ความรู้ทางวิชาการ ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์แผนจีน การแพทย์พื้นบ้าน การแพทย์ทางเลือก และสมุนไพร ผ่านการวิจัยจากการทดลอง การสืบค้นเอกสาร หลักฐาน หรือการถ่ายทอดโดยผู้มีความรู้ ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อเป็นแรงขับเคลื่อนให้มีการพัฒนาการวิจัยและมาตรฐานวิชาการ ให้เกิดการถ่ายทอด ประยุกต์ใช้ และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาระบบสุขภาพในระดับประเทศ

          ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ https://www.orientalmedicineconference.com  หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ พท.สัณหจุฑา พวงมาลา พจ.พรประภา สัตยานันทาภิบาล ดร.วาลุกา พลายงาม  ผศ.ดร.ประสาน ตั้งยืนยงวัฒนา วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต Email: ormedconference@gmail.com โทร 0-2997-2220-30 ต่อ 5172 หรือ 5164 หรือ 5140