งานประชุมวิชาการสมาคมอายุรศาสตร์ผู้ป่วยนอก ครั้งที่ 8
Practical Knowledge for the Next Normal Era: An Upcoming Step of Ambulatory Medicine

สมาคมอายุรศาสตร์ผู้ป่วยนอก จัดการประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 8 ในหัวข้อ Practical Knowledge for the Next Normal Era: An Upcoming Step of Ambulatory Medicine ระหว่างวันที่ 3-5 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 12 อาคารไทยซีซี ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ หลักการ กลวิธี และทักษะพื้นฐานสำคัญด้านการบริบาลผู้ป่วยนอก หมายรวมถึงทักษะการวินิจฉัยโรคอย่างแม่นยำ ทักษะการวินิจฉัยโรคซ่อนเร้น ทักษะการใช้ยาและเวชภัณฑ์ ทักษะการให้คำปรึกษาให้ความรู้และทักษะการประสานร่วมมือกับเครือข่ายและส่งต่อผู้ป่วยอย่างเหมาะสม เพื่อร่วมช่วยให้การดูแลผู้ป่วยอย่างบูรณาการสำหรับแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป อายุรศาสตร์ แพทย์ผู้สนใจ พยาบาล และเภสัชกร

            ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดและลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ที่ www.ambu.or.th/meeting หรือสแกน QR Code โดยมีทั้งรูปแบบ Onsite จำนวน 300 ที่นั่ง และรูปแบบ Online Virtual Meeting การประชุมครั้งนี้ผู้เข้าร่วมประชุมจะได้รับเครดิต CME 26.25 เครดิต และสามารถดู VDO Rerun ได้ 3 เดือน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณพิมพ์พิกา, คุณพีรกานต์ 0-2419-7190 คุณพบสุข 0-2256-4000