โครงการอบรม Dashboard and Data Visualization Skills for Pharmacists รุ่นที่ 2 (Onsite)

 

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดโครงการอบรม Dashboard and Data Visualization Skills for Pharmacists (from Data to Precision Pharmacy) รุ่นที่ 2 (Onsite) ระหว่างวันที่ 8-10 พฤษภาคม 2566  ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม รหัสกิจกรรม 1006-2-000-011-05-2566 CPE จำนวน 21 หน่วยกิต ผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่ https://www.pharmacy.su.ac.th/main/news.php?nid=204 หรือ Scan QR Code การจัดอบรมมี 2 รุ่น ดังนี้ รุ่นที่ 1 (Online) วันที่ 26-28 เมษายน 2566 ค่าลงทะเบียน 5,500 -  5,900 บาท รุ่นที่ 2 (Onsite) วันที่ 8 - 10 พฤษภาคม 2566 ค่าลงทะเบียน 6,700 -  6,900 บาท สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม คุณกัลยา อรวิเชียร 08-9918-3921